Portál pro spolupráci studentů s průmyslem

Většina ICT firem v Praze zoufale hledá kvalifikované pracovníky. Proto mnoho našich studentů již během druhého roku studia pracuje na částečný úvazek v nějaké firmě a získává tak tolik potřebnou praxi. Stinnou stránkou je, že jejich práce většinou není nijak provázaná s výukou ve škole (např. semestrálními pracemi), na kterou jim poté nezbývá tolik času. Často se věnují rutinním činnostem, které je příliš odborně neobohacují.

Projektová výuka a závěrečné práce se typicky dají realizovat ve spolupráci s ICT firmou. Portál pro spolupráci s průmyslem pomáhá našim studentům v rámci studia získat zajímavou, často dokonce honorovanou, praxi.

Náš portál umožňuje firmám operativně vypisovat aktuální témata a studentům tato témata doporučuje  v závislosti na jejich výsledcích v jednotlivých předmětech a jejich osobních preferencích.

Technologické okénko

Portál je postaven výhradně na open-source technologiích. Jádrem systému je procesní stroj (Activity), který orchestruje procesy popsané formou BPMN diagramů. To nám umožňuje velmi snadno přidávat nové funkcionality a optimalizovat stávající procesy tak, aby lépe vyhovovaly uživatelům. Front-end aplikace je realizován jako sada portletů do portálu Liferay (JSR 168 & 268). V tomto portálu byl implementován také komunikační plugin (Liferay IMS). Toto řešení zajišťuje snadnou budoucí rozšiřitelnost a potřebnou flexibilitu ve vývoji. Pro výměnu dokumentů a řízení práv přístupu k nim je použit DMS systém Alfresco. Velmi důležitou součástí systému je doporučovací stroj, který byl implementován v Javě, nad datovým skladem (Mondrian). Datový sklad integruje a agreguje studijní výsledky, přepočítává je na „dovednosti“ a na jejich základě se doporučují studenti na projekty a projekty studentům. Další informace o studentech získáváme pomocí RESTful datových rozhraní k databázím ČVUT (KOSapi, Usermap API). Profily studentů a průmyslových partnerů jsou uloženy v PostgreSQL databázi, se kterou komunikujeme pomocí Hibernate. Procesní a datovou podporu pro správu uživatelských účtů zajišťuje systém pro správu identit (OpenIDM). Za účelem zvýšení bezpečnosti procesu autentizace uživatelů a eliminace nutnosti vícenásobného přihlašování (Liferay, Alfresco) používáme centrální autentizační službu Shibboleth. Autentizace a autorizace služeb je řešena protokolem OAuth 2.0. Sběrnice ESB (ServiceMix) je volitelnou součástí systému a slouží k lepší integraci komponent systému včetně napojení na infrastrukturu fakulty a univerzity.

Benefity pro studenty a doktorandy

Studenti často nemají přístup k projektům, které se aktuálně řeší ve firmách. Ve škole někdy i v rámci praktických předmětů řeší neaktuální a umělé úlohy. Absolventům tak poměrně dlouho trvá, než si osvojí technologie a postupy používané ve firmách, což je pro ně i jejich zaměstnavatele problém. Doktorandi nemají přístup k problémům z praxe, a pokud nepracují na lukrativním vědeckém projektu, často si musí přivydělávat mimo oblast své dizertační práce, což bývá důvodem nedokončení studia.

Cílem portálu je umožnit studentům pracovat na atraktivních a poptávaných úlohách, seznámit se s firemním prostředím už během studia, což zvýší jejich cenu na trhu práce. Zároveň nejsou v přímém zaměstnaneckém poměru, ale mohou projekty řešit kontraktovým způsobem, který je s prezenčním studiem kompatibilnější. Odevzdávání směrem k průmyslovým partnerům a do předmětů je procesně odděleno. Student tedy může výsledky práce na projektu odevzdat do několika předmětů (při splnění požadavků jejich garantů), případně je rozšířit tak, aby požadavkům vyhověly.

Doktorandi mají díky portálu možnost řešit a supervizovat projekty blízké oblasti svého výzkumu, a být za to odměněni.

Z pohledu průmyslového partnera

Mnoho firem hledá na univerzitě podporu při řešení složitých problémů, ale i své budoucí zaměstnance. Pro externí subjekty je poměrně obtížné najít na univerzitě toho správného člověka (tým), který má vhodné znalosti a schopnosti problém řešit. Firmám často nevyhovuje současný způsob spolupráce s univerzitou a oprávněně kritizují jeho těžkopádnost. Přesto se snaží najít a zaujmout talentované studenty, své budoucí zaměstnance.

Portál odstraňuje největší nedostatky dosavadního způsobu spolupráce. Umožňuje firmám operativní zadávání projektů studentům, usnadňuje sestavení týmu a nalezení vhodných kandidátů do jednotlivých pozic. Redukuje administrativu a dává průmyslovým partnerům kontrolu nad výběrem studentů a jejich odměňováním.

Možnost včasného nalezení budoucích zaměstnanců a ovlivnění jejich odborných zájmů však není jedinou motivací zúčastněných firem. Zadávají zajímavé problémy, na které nemají výzkumné a vývojové kapacity, nebo které bylo třeba „rychle nějak“ vyřešit, a toto řešení se dá zoptimalizovat jak v teoretické, tak v praktické rovině. Díky tomu, že studenti podepisují NDA, se firmy nemusí bát zadávat aktuálně řešené problémy.

Ačkoli je zadávání úloh, sestavování týmu a komunikace se studenty díky portálu poměrně snadná, někteří průmysloví partneři preferují prostředníka, který spolupráci dále usnadní a ušetří jim čas. Tuto roli může typicky zajistit student doktorského programu nebo akademický pracovník, který má potřebnou odbornost a zkušenosti s projektovým řízením. V portálu připravujeme podporu tohoto způsobu spolupráce. I další způsoby spolupráce lze snadno zajistit modifikací procesních schémat a uživatelského rozhraní portálu.

Co portál přináší fakultě, univerzitě?

Již nyní díky portálu dostáváme kvalitní zpětnou vazbu do výuky a výzkumu. Do předmětů zavádíme technologie aktuálně používané v průmyslu, snažíme se výsledky našeho základního výzkumu nasadit pro řešení problémů ve firmách. Studenty po jejich dohodě s průmyslovými partnery zapojujeme do validace našich výzkumných prototypů na reálných problémech.

Díky specifikaci požadovaných schopností můžeme průběžně sledovat o jaké studenty je v praxi zájem a upravovat strukturu studijních oborů a nabídku praktických a volitelných předmětů. S rozvojem portálu budou studenti vědět jaké předměty si mají doplnit, aby byli doporučováni na projekty dle svých představ.

Sbírání bodů k jednotlivým schopnostem rozšiřujeme až na úroveň jednotlivých úloh a testů v předmětech. Díky tomu budou studenti nadprůměrným výkonem moci sbírat body v těch správných kategoriích a stoupne motivace ke studiu a tlak na spravedlivé hodnocení.

Díky portálu se dále zvýší zaměstnanost našich absolventů, která již nyní atakuje hranici sta procent. Absolventi budou mít větší šanci získat práci odpovídající jejich zaměření a vzroste jejich nástupní plat, protože nebudou potřebovat časově náročné zaškolení.

Zkušenosti z provozu portálu

Portál vznikl a je rozvíjen díky centralizovanému rozvojovému projektu MŠMT a finanční podpoře Fakulty informačních technologií ČVUT. Je zatím v provozu pro studenty magisterského oboru Znalostní inženýrství na FIT a omezenou skupinu průmyslových partnerů, kteří zadávají zajímavé úlohy z oblasti data miningu. Studenti si úlohy mohou nechat uznat v rámci několika předmětů (Předzpracování dat, Dobývání znalostí z databází, Metody výpočetní inteligence). V roce 2014 plánujeme celofakultní nasazení a výrazné rozšíření okruhu průmyslových partnerů i předmětů, ve kterých úlohy lze uznat.
Zatím lze říci, že se studenti hlásí spíše na projekty menšího rozsahu. Hlavním kritériem při jejich rozhodování je zřejmě zajímavost projektu, uznatelnost v aktuálně zapsaných předmětech a perspektiva budoucího zaměstnání. Zatím jsme nepozorovali velkou korelaci mezi nabízenou odměnou a počtem zájemců, ale to se může změnit, až bude portál přístupný většímu okruhu studentů.
Rádi pomůžeme portál rozšířit i na další fakulty. Pokud vás projekt zaujal, a rádi byste se zapojili, ať už jako průmyslový partner, člen vývojového týmu nebo propagátor projektu, kontaktujte oddělení rozvoje FIT ČVUT.

Profil studenta, tak jak ho vidí průmyslový partner, kterému se student přihlásil na úlohu. Student může nahrát fotografii, vyplnit informace o sobě, odkaz na Linkedin profil a podobně. Informace o studiu jsou získávány ze studijního systému, své subjektivní schopnosti si student může zadat při editaci profilu, „objektivní schopnosti“ jsou vypočteny ze studijních výsledků agregovaných v datovém skladu.

 

BPMN schéma popisující proces sestavení řešitelského týmu. Schémata se na základě uživatelského průzkumu snažíme optimalizovat.

 

Předměty FIT a jejich vliv na výpočet „objektivních“ schopností studentů. Pokud u nás student nestudoval v bakalářském programu, z pohledu průmyslového partnera má nevalné nebo žádné objektivní schopnosti. Proto je třeba tyto studenty posuzovat spíše podle uvedených referencí a jejich subjektivních schopností.

 

Jedno z nabízených zadání z pohledu studenta

 

Detail zadání s možností se ucházet o pozici programátora

 

Nový grafický styl portálu, odstraňuje mnohé UX nedostatky z pilotní verze.

 

Loga průmyslových partnerů, kteří již portál používají a souhlasili s jejich uveřejněním:

 

Autor: Pavel Kordík, převzato z časopisu Pražská technika