Dámský klub ČVUT

K myšlence založení občanského sdružení Dámský klub ČVUT mne vedla, jako absolventku Elektrotechnické fakulty ČVUT a obdivovatelku této univerzity snaha více propagovat ženy, které se zasloužily o dobré jméno ČVUT svými pedagogickými a odbornými činnostmi, zejména v oborech, které se považují za „mužské“.

Protože jsem nepůsobila a nepůsobím pracovně na ČVUT, měla jsem pouze pohled zvenku, který jsem získala zejména při společných projektech, které jsem v mém zaměstnání s různými pracovišti ČVUT řešila. Spolu s dalšími absolventkami ČVUT a se studentkami a zaměstnankyněmi ČVUT jsme se rozhodly naše setkávání a diskuse vtělit do organizace, která by nám umožnila si získat i uznání a respekt ze strany ČVUT.

Občanské sdružení Dámský klub ČVUT bylo oficiálně založeno dne 15. 12. 2008 se sídlem v Zikově 4, Praze 6. Klub však na této adrese neobývá žádné prostory, pouze velmi zřídka využívá podatelnu, komunikace v Klubu je především elektronická. Zakládajících členek bylo asi dvacet, později se počty různě měnily. Postupně jsme vyzvaly i muže, aby s námi sdíleli naše aktivity, nyní tedy máme i mužské členy.

Je samozřejmé, že jako občanské sdružení musíme splňovat podmínky dané zákony a respektovat všechna pravidla a nařízení ČVUT. Tříčlenné předsednictvo spolu s kontrolorem účtu stojí v čele Klubu od založení. Dlouholetou předsedkyní je Ing. Marie Havlíčková, která se stará i o finance, daně atd.

V době založení Dámského klubu ČVUT Fakulta informačních technologií ještě neexistovala. Jsem potěšena tím, že máme členky i z této fakulty a doufám, že budeme moci zejména úspěšné ženy z oborů IT prezentovat na našich stránkách a při besedách.

V současné době je Dámský klub ČVUT ve stadiu přeměny na „zapsaný spolek“, což bude odpovídat nyní nově platné legislativě. Rovněž bude upraveno zaměření spolku v nových osnovách spolku tak, aby odpovídalo současným společenským požadavkům a podmínkám.

Mezi hlavní cíle Dámského klubu ČVUT patří

  • Organizování odborných, kulturních a společenských akcí.
  • Aktivity vedoucí k pomoci zaměstnankyním i studentkám ČVUT v rámci možností Dámského klubu.
  • Podpora aktivit ČVUT v Praze ve vztahu k pracovním i studijním podmínkám.
  • Osvětová činnost, zaměřená na zlepšení informovanosti veřejnosti o studiu na ČVUT.
  • Výměna zkušeností, vyhledávání osobností (hlavně žen), zprostředkování odborných kontaktů a setkávání s význačnými osobnostmi, zejména ženami. Spolupráce s dalšími subjekty podobného zaměření činnosti.
  • Poskytnutí prostoru pro přátelská setkávání členek/členů.
  • Podpora dobrého tvůrčího a komunikativního prostředí na ČVUT v Praze.
  • Podpora a pomoc handicapovaným v rámci možností Klubu.

Za uplynulých 7 let činnosti prošel Dámský klub ČVUT různými proměnami. Zpočátku byla veliká euforie a nadšení, později se činnost ustálila. Klub pořádal i větší akce ve spolupráci s ČVUT, jako např. několikrát velmi oblíbenou výletní jízdu na parníku, kde jsme umožnili výlet i handicapovaným dětem a zahraničním studentům. Uspořádali jsme besedy, např. s paní prof. Šrámkovou o její práci i o návrhu nové budovy ČVUT, navštívili jsme Fakultu biomedicínského inženýrství na Kladně, zúčastnili se různých soutěží v technických oborech, navštívili různé zajímavé budovy (například areál na Karlově náměstí), výstavy, přednášky, pravidelně se scházíme.

Bohužel, v současné době procházíme generační krizí. Naše členky, bývalé studentky odpromovaly, pracují v zahraničí, mají děti, mají náročná zaměstnání, studenti pracují v různých zaměstnáních mimo Prahu a pozvolna z Klubu odcházejí. Rovněž naše zakládající členky postupně z kateder a ústavů odcházejí a Klub tak postupně ztrácí kontakt s některými pracovišti a skupinami, které byly vždy cenným zdrojem nápadů pro činnost a prezentaci Klubu. Komunikace v Klubu probíhá prostřednictvím e-mailu, Klub má vytvořeny i webové stránky, které ovšem potřebují nové přispěvovatele a správce. Velmi rádi přivítáme nové členky a členy, také studentky a studenty do našich řad.

Jaké cíle má Dámský klub ČVUT do budoucna?

Zejména získat nové členky a členy. Rozšířit spolupráci s pracovišti ČVUT, vyhledávat významné osoby a prezentovat jejich práci na stránkách klubu, propagovat myšlenky a cíle Klubu dále pořádat přátelská setkání a společné společenské a kulturní akce.

Na ČVUT, zejména na fakultách, je podle našich znalostí mnoho pracovníků, kteří shromažďují materiály o dějinách, budovách a lidech ČVUT. Ne vždy ale je mohou prezentovat. Rádi bychom se zasloužili o to, aby tyto vzácné materiály nezmizely a vešly ve známost i ostatním.

Dámský klub ČVUT je zavedená značka a ráda bych ji předala nástupcům, kteří budou sdílet podobné cíle jako současné členky a členové.

Autor: Marie Havlíčková
Webové stránky: www.damy-cvut-praha.cz
E-mail: damskyklubcvutpraha@seznam.cz