Vyplněnost ankety hodnocení výuky za zimní semestr 2019/2020 opět rekordní!

Období výuky letního semestru 2019/2020 se pomalu chýlí ke konci, a to znamená jediné, Anketa hodnocení výuky ČVUT, kde můžete právě proběhlý semestr zhodnotit, se opět otevřela. Tento semestr bude vzhledem ke změnám, které nás potkaly v důsledku koronavirové krize, váš názor důležitější více než kdy jindy! My však v redakci držíme tradici a při této příležitosti se ještě ohlédneme zpět, a to sice za výsledky ankety za zimní semestr 2019/2020.

Anketa za zimní semestr 2019/2020 se opět nesla ve znamení rekordní vyplněnosti, která byla tentokrát neuvěřitelných 41 %! V tomto článku vám chceme ukázat, že fakulta bere anketu opravdu vážně a vaší zpětné vazby si nesmírně cení. Přinášíme vám tedy vyjádření některých kateder a vyučujících k hodnocení předmětů, které mají na starosti. Zároveň jsme se tentokrát zaměřili i na nepředmětovou část ankety, ke které vám přinášíme vyjádření zodpovědných osob k vybraným připomínkám, které se v ní vyskytly. Nyní už ale předávám slovo samotným vyučujícím…

Vyjádření Katedry aplikované matematiky

Ing. Daniel Dombek, Ph.D., Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D., Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Nejprve bychom chtěli moc poděkovat všem studentům, kteří si našli čas a v anketě se vyjádřili. Je to pro nás velmi důležitá zpětná vazba, která nám pomáhá postupně zlepšovat výuku k co největší spokojenosti studentů. Vyučující Katedry aplikované matematiky (KAM) se ke studentským připomínkám vyjádřili již přímo prostřednictvím aplikace Anketa ČVUT, zde se tedy vyjádříme jen k některým z nich.

V předmětu BI-MLO (Matematická logika) studenti v anketě poptávali cvičení každý týden. To bohužel aktuálně není z personálních a kapacitních důvodu možné. Tento problém bychom ovšem rádi vyřešili tak, že by se cvičení střídala s proseminářem. Právě připravujeme novou akreditaci bakalářského studia, v rámci které bychom ve více matematických předmětech chtěli zavést prosemináře, na kterých by se dělaly věci, které jsou na všech cvičeních stejné a čas, který učitel stráví se studentem, by tak mohl být využit efektivněji. Tyto prosemináře by mohly mít i on-line formu. Obecně, pokud bude kontaktní výuky méně co do počtu minut, tak bychom ji chtěli přenést on-line, aby studenti i tam měli šanci klást dotazy a vyučující měli čas na ně reagovat a natáčet videa. V kombinovaném studiu jsme už také poměrně úspěšně experimentovali s konceptem streamované konzultace, do které studenti přímo živě vstupovali a kladli otázky.

V předmětu BI-VZD (Vytěžování znalostí z dat) studenti kritizovali pozdní opravování úkolů. Za to se studentům velmi omlouváme, v předmětu se snažíme úkoly opravovat tak, aby k nim dostali skutečně poctivou zpětnou vazbu, bohužel oba vyučující předmětu Ing. Karel Klouda, Ph.D.Ing. Daniel Vašata, Ph.D., učili i další matematické předměty, které jim zabíraly hodně času, a opravovat úkoly proto nestíhali tak rychle. Obecně v rámci oboru Znalostní inženýrství máme problém, že nám v něm hodně přibývají studenti, ale úplně nám nepřibývají pedagogové. Teď se chceme vydat tou cestou, že bychom do opravování úkolů zapojili studenty magisterského studia. Už se nám to částečně povedlo na VŠCHT, kde VZD učíme v letním semestru. Bohužel všech pět studentů z FITu, které jsme oslovili, odjelo na Erasmus, takže jsme se domluvili, že snad od zimního semestru. Doufáme tedy, že když zvýšíme počet cvičících, tak to budeme zvládat lépe.

Další předmět, který byl v anketě hojně diskutován, je BI-ZNS (Znalostní systémy). ZNS jsou v anketě problémové dlouhodobě, i když se to postupně lepší. Pro předmět byl vyvíjen nový framework, který měl studentům usnadnit domácí úkoly, bohužel studenti, kteří to měli jako závěrečnou práci, práci na frameworku nedokončili, takže se to narychlo dodělávalo přes prázdniny. V předmětu je také problém s počtem cvičících. Nově bude předmět učit kolegyně Ing. Mgr. Ladislava Smítková Janků, Ph.D., protože stávající cvičící, Ing. Klára Hájková, končí. Budeme se také muset vyrovnat s tím, že počet studentů tohoto předmětu neustále roste.

Další připomínka, která se v anketě vyskytovala, je ta, že neuronové sítě se v rámci oborových předmětů Znalostního inženýrství přehazují z předmětu na předmět a ve výsledku se nikde neučí pořádně. Tento problém si uvědomujeme a na katedře ho intenzivně řešíme. Znalostní inženýrství pod Katedru aplikované matematiky přešlo před dvěma lety a stále ještě překonáváme setrvačnost, kterou předměty mají z dřívějších dob. Úplně jsme předělali BI-VZD, studenti tohoto předmětu se nám postupně začínají objevovat v MI-ADM.16 (Algoritmy data miningu), ze kterého jsme neuronové sítě úplně odstranili. Ve VZD jsme chtěli, aby studenti o neuronových sítích alespoň trochu něco věděli, proto jim věnujeme dvě přednášky, nicméně v nové akreditaci by se z VZD měl stát dvousemestrální předmět Strojové učení. Tím bychom měli dostat prostor k tomu, abychom studenty naučili základy neuronových sítí. Bude prostor i na rekurentní neuronové sítě. K tomu se také váže to, že bychom rádi v doporučeném průchodu studiem bakalářského oboru Znalostní inženýrství přesunuli předmět BI-PST (Pravděpodobnost a statistika) už do 3. semestru namísto předmětu BI-AAG (Automaty a gramatiky). Studenti tak budou mít pro studium předmětu Strojové učení potřebné základy statistiky. Používání neuronových sítí je v bakalářských pracích velmi populární, doufáme tedy, že po těchto změnách už je studenti nebudou muset používat jen jako blackbox. Pro nadšence máme také nový volitelný předmět MI-TNN (Teorie neuronových sítí), kde se dělá aproximační teorie neuronových sítí.

Vyjádření Katedry číslicového návrhu

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., Ing. Jan Řezníček

Nejprve bychom za naší katedru chtěli poděkovat za vyplnění ankety za zimní semestr. Každý rok se vyplněnost ankety zvyšuje a my jsme rádi, že se k nám dostává čím dál více informací od studentů, jak byli spokojeni s výukou a co by doporučovali změnit.

Katedra číslicového návrhu v zimním semestru 2019/2020 vyučovala celkem 24 předmětů v denním a kombinovaném studiu i ve studiu v angličtině. Nejvíce vyjádření k předmětu má typicky předmět BI-CAO (Číslicové a analogové obvody), který je vyučován v prvním ročníku bakalářského studia (celkem 641 zapsaných studentů, vyplněnost ankety 52 %). Na výuce se podílelo celkem 15 pedagogů, 8 doktorandů a 4 studenti magisterského studia (primárně jako přípomoc v laboratořích).

Průměr hodnocení všech předmětů vyučovaných na KČN je okolo 1,75, což považujeme za velmi pozitivní jev. Nejhůře s hodnocením dopadly předměty v magisterském programu MI-PAA (Problémy a algoritmy) a MI-KOP (Kombinatorická optimalizace), což jsou sice dva předměty, ale vyučované společně ve dvou různých programech (PAA bude postupně nahrazeno KOP). K připomínkám se podrobně vyjádřil jejich garant, doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D. a to jak souhrnně, tak i k jednotlivým poznámkám. Přednášky všech předmětů jsou a budou podle připomínek upravovány, snažíme se zohlednit relevantní výtky, ovšem s tím, aby předměty splňovaly původní obsah a záměr. KČN klade důraz nejen na teoretický výklad, ale i na praktické ověření a implementaci algoritmů (v hardwaru a v softwaru).

Všichni vyučující se ke svým hodnocením vyjádřili a budou se snažit co nejvíce vyhovět všem připomínkám, které od studentů vznikly. Bohužel jak tomu každý semestr bývá, některé názory studentů si navzájem rozporovaly – co se nelíbilo jedné skupině, druhá skupina považovala za správné a vhodné a naopak. Zároveň budeme rádi, když vyplněnost ankety bude každý semestr stoupat, abychom měli co nejvíce podkladů, které se pro zlepšení výuky hodí.

Dále bychom byli velice rádi, aby k hodnocení (a vylepšení) předmětů nesloužila pouze anketa vyplněná těsně po konci daného semestru, ale i s odstupem času, například na závěr studia. Konkrétní připomínky, které studenti k předmětu mají, se postupem času mohou měnit, protože se potřeba některé oblasti znalostí ukáže až v dalším studiu. Rádi bychom tímto vyzvali studenty, aby se nebáli nám svůj názor vyjádřit kdykoliv i mimo anketu, ať už osobně nebo přes mail, ať už v průběhu semestru, kdy se předmět učí, tak i zpětně. Snažíme se výuku co nejvíce nastavovat současným trendům, proto nás zajímají nejen názory současných studentů, ale i absolventů daných předmětů.

Vyjádření vyučujících BIK-AAG (Automaty a gramatiky pro kombinované studium)

Ing. Ondřej Guth, Ph.D., Ing. Eliška Šestáková

Všem studentům moc děkujeme za vyplnění ankety. V předmětu BIK-AAG (Automaty a gramatiky pro kombinované studium) bohužel není možné, kvůli velkému množství obtížné teoretické látky, probrat vše, nemluvě o nedostatku času na procvičení probíraných principů a algoritmů, a to ani při mírném zvýšení hodinové dotace. Navíc při zameškání, byť jen jednoho bloku kontaktní výuky je pak pro studenty téměř nemožné pochopit obtížnější partie kvůli chybějícím základům.

V současné době tak připravujeme nový koncept výuky, který bychom rádi vyzkoušeli co nejdříve (snad už v nadcházejícím zimním semestru).

Studenti budou mít k dispozici videolekce, texty, selftesty a řešené příklady pokrývající velkou část látky. Za předpokladu jejich samostatné přípravy bude možné kontaktní výuku věnovat důkladnému vysvětlení obtížných partií probírané teorie. Zameškání kontaktní výuky navíc nebude pro studenty v kombinované formě kritické.

Přednášky budou nově vedeny formou převrácené třídy. K tomuto účelu budou jednotlivá témata zpracována formou výukových modulů, které budou obsahovat výuková videa, texty, řešené příklady a selftesty. Od studentů budou během samostudia sbírány dotazy, které budou diskutovány během kontaktní výuky.

Pro zvýšení motivace ke studiu daného předmětu chceme též více zařadit ukázky reálných využití probíraných konceptů.

Vyjádření vyučujícího MI-REV.16 (Reverzní inženýrství)

Ing. Josef Kokeš

Všem studentům moc děkuji za vyplnění ankety k předmětu MI-REV.16 (Reverzní inženýrství), zejména pak těm, kteří poskytli obsáhlejší zpětnou vazbu ohledně toho, co se jim na předmětu líbilo nebo naopak, co by chtěli změnit. Vždy se nad podněty z ankety zamýšlím a snažím se na základě nich sylabus předmětu měnit. Musím ovšem přiznat, že nějaké připomínky reflektovat nemohu. Ne všechno, co se v tomto předmětu učí, má totiž přímé praktické využití a studenti to pak mohou často vnímat jako zbytečné. Naprosto to chápu, sám jsem to tak jako student také často vnímal, ovšem čím déle mě od školních let dělí, tím více si uvědomuji, jak důležité tyto teoretické základy byly a že slouží jako základ právě pro to, co se pak v praxi používá. Bylo by skvělé, kdyby v anketě byla možnost toho, že by studenti mohli s odstupem času zpětně okomentovat svůj komentář k předmětu a já jako vyučující bych se tak měl šanci dozvědět, co z předmětu se jim nakonec v dalším studiu nebo v praxi hodilo.

Musím se přiznat, že osobně anketu vnímám trošku smíšeně. Na jednu stranu jsem rád, že ji tady máme, jsem rád, že ji studenti vyplňují. Také se rád podívám na to, jak studenti vnímali můj předmět a zejména mě potěší, pokud byl vnímán dobře. V neposlední řadě je dobré, že si další studenti mohou zjistit kvalitu předmětu a rozhodnout se, zda do něj jít. Na druhou stranu nejsem úplně přesvědčen, že anketa pomáhá zlepšit výuku, jelikož v okamžiku, kdy se čtvrt roku po skončení semestru dozvím, co bylo špatně, tak už to studentům moc nepomůže. Nebylo by tedy dle mého názoru od věci, mít ještě jednu anketu někdy v polovině semestru, kdy se studenti již rozkoukali a ví „co a jak“ a zároveň má vyučující ještě možnost něco ve výuce změnit. Za sebe tedy můžu říct, že budu moc rád, když mi připomínky k předmětu sdělíte i během semestru a ne až po jeho konci.

Vyjádření k připomínkám v nepředmětové části ankety

Níže naleznete vyjádření zodpovědných osob k vybraným připomínkám, které se vyskytly v nepředmětové části ankety. Zároveň Vám vedení fakulty chce připomenout, že s nahlášováním problémů převážně technického rázu nemusíte vyčkávat až na anketu, ale můžete je hlásit v průběhu celého semestru na emailu helpdesk@fit.cvut.cz, tak aby reakce na ně mohla být okamžitá.

Čte někdo tu anketu? Zaobírá se vedení fakulty připomínkami studentů?

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. (děkan fakulty):
Výsledky ankety se probírají na grémiu děkana a vedoucí kateder mají za povinnost se písemně vyjádřit k připomínkám z ankety a způsobu, jak se postaví k nápravě. Současně je povinností každého vyučujícího se k anketě vyjádřit. Hodnocení v anketě i reakce na anketu se promítá do odměn. Řada věcí se v minulosti na základě reakcí v anketě vyřešila a jsou to ty věci, které v anketě už nezaznívají. Existují ale problémy, které nemají jednoduché a rychlé řešení. Např. změna vyučujícího vyžaduje nalezení vhodného zástupce, který musí mít vzdělání v oboru, musí aktivně vědecky působit, má zkušenosti a musí tu být předpoklad, že bude lepším vyučujícím. Změna předmětu může např. vyžadovat změnu akreditace u Národního akreditačního úřadu apod. Je ale vůlí fakulty věci zlepšovat. Něco se daří lépe něco hůře.

Nemohla by výuka začínat později než v 7:30 a končit dříve než v 19:30?

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost):
Bohužel to není možné z kapacitních důvodů. Zejména u „velkých“ přednášek často není jiná možnost, protože se o velké posluchárny dělíme s Fakultou architektury. Mohu vás ujistit, že i učitelé vstávají neradi, ale bohužel  🙂

Proč vyučující nevyužívají technologii pro nahrávání přednášek, která je přítomna ve všech přednáškových sálech?

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost):
Je věcí vyučujícího zda chce, resp. dá souhlas, přednášky nahrávat. Obecně tato povinnost na FIT není. Ale myslím, že teď v době koronavirové krize vzniklo mnoho nahrávek, které se budou dát použít i v budoucích letech.

Proč fakulta používá tolik různých systémů a proč mají některé předměty stále materiály na Moodlu namísto na Courses? Nemohl by se systém pro klasifikaci Grades lépe provázat s ostatními? Nešlo by obecně systémy nějak sjednotit, nebo alespoň vytvořit nějaký centrální rozcestník všech systémů, aby se v tom studentům lépe orientovalo?

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost):
Souhlasím, že systémů je mnoho. Jako podpůrný systém pro studium jsme nejdříve používali dnes už nefunkční Edux, z různých důvodů jsme se poté na FITu pokusili centrálně přejít na Moodle, ale do roka se většina učitelů přirozenou cestou přiklonila ke Courses, které se tak staly primární platformou. Zároveň se používají i jiné systémy, specifické a vyvinuté pro určité předměty (Marast, Progtest…). S nápadem na lepší provázanost systému Grades souhlasím. Teď, v souvislosti s koronavirovou krizí byla pro distanční výuku v rámci ČVUT doporučena další platforma MS Teams, ale už teď se ozývají hlasy, proč nebyly zvoleny jiné konkurenční platformy. A stejně tak by se našla spousta studentů, kteří by napsali dotaz „proč se používá systém Courses, když Moodle je skvělý“. Akademické prostředí je prostě něco jiného než korporát se všemi klady i zápory. Rozcestník systémů už vytvořen byl, studenti ho mohou najít na tomto odkazu.

V kampusu se nachází málo míst ke studiu, zvlášť pokud chceme studovat ve skupině nebo o víkendu. Národní technická knihovna je věčně přeplněná a naše učebny v Nové budově ČVUT i v Budově A jsou o víkendech nepřístupné. Učebny v Nové budově jsou ve všední dny přístupné dokonce jen do 20:00, i když se budova zavírá až v 22:00. Nebylo by také možné začít pořádat akci FIT nonstop, při které by se FIT připojil k akci Fakulty architektury FA nonstop, kdy mají studenti během jednoho týdne přístup do učeben 24 hodin denně?

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. (děkan fakulty):
Správcem Nové budovy ČVUT je Fakulta architektury, protože ji dominantně obývá a to zhruba z 80 %. Je to logické, ale samozřejmě to naráží na to, že pravidla užívání budovy a její provoz stanovuje Fakulta architektury. Vycházejí nám v ledasčems vstříc, ale ne vždy se podaří zajistit bezproblémové soužití. Pokud se o nějakém problému dozvíme, s Fakultou architektury ho řešíme a věci se vždy rychle napraví, ale bohužel to nezabraňuje dalším nechtěným nedorozuměním. Rádi bychom měli vlastní budovu, kde bychom si mohli stanovit pravidla sami, ale je to běh na dlouhou trať.

Ing. Jiří Škvor (technik FIT):
To že jsou o víkendu v budově A otevřená jen respiria, je také z toho důvodu, že úklid budovy není o víkendech zajištěn. K akci FA nonstop by se FIT asi připojit mohl, bylo by k tomu nutné z důvodu BOZP zajistit přítomnost dalších pracovníků v budovách a také zajistit noční střežení, aby byly respektovány provozní řády budov.

Image na školních počítačích umístěných v učebnách není úplně v optimálním stavu (nedostatek místa na discích, dlouhá doba odezvy, neaktualizované programy…) a studentům se tak na nich špatně pracuje.

Ing. Martin Vaňko (vedoucí oddělení ICT):
Děkujeme vám za reakci a omlouváme se za vzniklá omezení. ICT oddělení vynakládá značné usilí a prostředky na systémové řešení situace pro dosažení dlouhodobé stability a udržitelnosti. Tento přístup však implikuje řešení situace v delším časovém horizontu a je důležité si uvědomit, že samotné učebny tvoří cca 1/100 IT systémů, které musí ICT trvale zajišťovat pro plynulý chod fakulty. V současné době pořizujeme nové technologie, bohužel však není možné veškerou infrastrukturu „nakoupit“ a zrealizovat za rok – finance i personální zajištění není neomezené a pouhé zprocesování nákupu vybavení je z důvodů současné legislativy práce na cca 6 měsíců několika lidí. Již více než dva roky intenzivně pracujeme na zlepšení situace ve všech oblastech. Učebny jsou pouhým vrcholem ledovce a pro jejich optimální fungování je potřeba zajistit mnoho komponent infrastruktury, včetně SW a potřebných integrací, jakými jsou např. storage, sítě, rozvodny a kabeláže, servery apod.

Nyní se však blížíme k cíli a počítáme, že od příštího semestru (ZS 2020/21) dojde k zásadnímu zlepšení této situace. Do té doby vás žádáme o shovívavost a trpělivost.

Na pánských záchodech ve 3. patře Nové budovy je cítit zápach.

Ing. Jiří Škvor (technik FIT):
Tento problém už by měl být vyřešen, byla vyměněna vadná vpusť v podlaze. Úklid tohoto WC zajišťuje Fakulta architektury, případné připomínky směřujte na mne. Obecně je problémem úklidu nedostatek lidí.

Online jsou dostupné pouze textové části závěrečných prací (bakalářky a diplomky). Proč nemohou být zveřejněny i zdrojové kódy? Aktuálně pokud chci zdrojový kód k nějaké práci, tak si musím přijít celou práci osobně vyzvednout na fakultu a doufat, že na přiloženém CD nebude (ať už od autora, nebo od kohokoliv dalšího, kdo si práci půjčil) nahraný malware.

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost):
Správný dotaz. Toto vychází z historické praxe, kdy se závěrečné práce odevzdávaly pouze fyzicky. Teď už se odevzdávají i elektronicky, ale s tímto nějak nebylo počítáno. Trendem je, že to nejspíše skončí pouze u elektronických verzí závěrečných prací. Momentálně se vyvíjí nový systém pro odevzdávání závěrečných prací, tak se to pokusíme zařídit.

Ke spoustě předmětům chybí skripta, z kterých by se dalo učit pohodlněji než z přednáškových slidů.

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost):
Klasická skripta jsou trochu problém kvůli dlouhé proceduře vzniku a ekonomickým záležitostem. Prakticky jsou realizovatelná u masových předmětů, kde se náplň moc nemění, matematika je typickým příkladem. Ale souhlasím, že i u jiných předmětů, zejména na začátku studia, by mohla být ve větší míře. Pokud ne skripta, alespoň elektronické učební materiály (což nejsou přednáškové slidy). Momentálně takové materiály chystáme pro BI-PS1. U předmětů ve vyšších ročnících a v magisterském studiu se přidává problém s rychlým zastaráváním informací. Nicméně beru tuto připomínku jako námět pro motivační vnitrofakultní projekty.

Na začátku studia mi chyběla nějaká mapa školy (kde najdu jakou učebnu).

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. (proděkan pro vnější vztahy), RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.:
Na webu fakulty najdete popis jednotlivých budov, umístění kateder a laboratoří. Připravuje se také stránka „Kudy kam v Kampusu Dejvice“, ta je nejspíš asi odpovědí na Vaši připomínku. Existovala také brožurka „Průvodce prváka“, kterou do minulého roku zajišťovala organizace IAESTE. V tuto chvíli bohužel nemáme informace, zda další tištěný průvodce bude. Podrobné informace pro uchazeče tedy hledejte na webu fakulty.

Mohla by se organizovat nějaká sezení s vyučujícími, kteří by na nich promluvili o svých zkušenostech z praxe či proč se rozhodli učit nebo studovat (doktorát atd.) zde na fakultě. Myslím, že by to studentům pomohlo porozumět důležitosti dané látky a přispělo by to k většímu ocenění vyučujících ze strany studentů. Dále je škoda, že v prostorách, které sdílíme s Fakultou architektury, nepořádáme občas také nějakou vlastní výstavu.

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. (proděkan pro vnější vztahy), RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.:
Děkujeme za Vaše postřehy, oba jsou velmi podnětné. K prvnímu bychom rádi uvedli, že nejlepším způsobem je oslovit přímo učitele, o kterém si myslíte, že by Vám mohl něco zajímavého říct. Domluvte se také se spolužáky a zorganizujte takové „sezení“, ať již v prostorách FIT (místnost a čas můžete domluvit s námi) nebo jinde, například u piva.  Fakultou organizované posezení by nemuselo být až tak zajímavé. K Vašemu druhému postřehu… Takovou „výstavu“ FIT pořádá každý semestr a říkáme jí CO@FIT. Prošel jste si někdy stánky rozmístěné v atriu Nové budovy? Dále můžete najít ukázky prací studentů jednotlivých oborů 2x ročně na Dni otevřených dveří, kam zveme i širokou veřejnost. Během této akce jsou otevřeny i laboratoře.

Bylo by krásné, kdyby se přepracoval magisterský studijní plán a postavil se více na tom, co studenti chtějí. Bylo by skvělé, kdyby například vznikla anketa, kde by se studenti mohli vyjádřit ke studijnímu plánu a navrhnout, které předměty zrušit a které přidat.

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost):
Loni na podzim byl zakreditován nový magisterský program, do kterého se v momentálně probíhajícím přijímací řízení už přijímá. Při jeho tvorbě jsme mimo jiné brali v úvahu i některé názory studentů získané z ankety.

Bylo by pěkné mít na fakultě nějakou veřejně přístupnou kuchyňku, kde by byla tekoucí voda, rychlovarná konvice a mikrovlnka.

Ing. Jiří Škvor (technik FIT):
V tomhle směru jsem k podobnému zařízení hodně skeptický. Vidím jako naprosto nereálné udržení čistoty a hygieny v takovémto zařízení. Po převážnou dobu provozu budov funguje bufet, případně pak jídelní a nápojové automaty.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. (děkan fakulty):
Minikuchyňka je v aktuální době zvažována, bude ale také záležet na domluvě s Fakultou architektury.


Všem vyučujícím a pracovníkům fakulty, kteří si na nás udělali čas a k výsledkům ankety za zimní semestr 2019/2020 se vyjádřili, za celou redakci moc děkujeme a společně s nimi jsme zvědaví na vaše hodnocení letního semestru 2019/2020. Tak neváhejte a anketu rovnou vyplňte na webu anketa.cvut.cz.

Kristýna Klesnilová

Na FITu studuju bakaláře na oboru Znalostní inženýrství, a abych školu poznala i z jiné stránky než jen z té studijní, rozhodla jsem se přidat do redakce časopisu. Když o sobě zrovna nemůžu říct: „Nemám čas, dělám progtest”, tak si s oblibou kromě cppreference.com přečtu i nějakou jinou zajímavou knížku nebo se zvednu od počítače a vyrazím si ven zasportovat. Kontaktovat mě můžete na klesnkri@fit.cvut.cz.