Jaké změny na základě ankety plánují katedry v letním semestru 2019/2020?

Zimní semestr je za námi a Anketa hodnocení výuky ČVUT, kde můžete hodnotit své předměty a vyučující zimního semestru 2019/2020, je opět otevřena. V minulém semestru (tj. v letním semestru 2018/2019) měla anketa rekordní 33% vyplněnost. Děkujeme!

Myslíte, že tento semestr rekord překonáme? Doufám, že ano. Z osobní zkušenosti vím, že je pro nás vyučující vaše zpětná vazba v anketě velmi důležitá a jsme rádi nejen za pozitivní zpětnou vazbu (i když za tu jsme rádi moc), ale i za konstruktivní kritiku.

V článku Anketu čteme, vzkazují vedoucí kateder jsme vám prostřednictvím našeho časopisu poprvé přinesli informace o tom, jaké změny se na základě ankety za zimní semestr 2018/2019 chystají do dalšího zimního semestru 2019/2020.

V tomto článku přinášíme vyjádření vedoucích kateder k tomu, jaké změny plánují do následujícího letního semestru 2019/2020 na základě ankety za letní semestr 2018/2019.

Nyní už předávám slovo jednotlivým vedoucím kateder (vyjádření jsou seřazena abecedně dle názvu příslušné katedry).

Ing. Karel Klouda, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky

Chtěl bych tímto poděkovat všem studentům, kteří se v anketě vyjádřili. S novou verzí ankety se zvýšil počet slovních komentářů, což jsme chtěli, a zhoršily se průměrné známky, po čemž jsme úplně netoužili. Vysvětluji si to tím, že ubyly kategorie, kde bylo snadné získat výborné hodnocení, a zbyla jen známka celková, kde se projevila i nespokojenost třeba jen s jedním aspektem předmětu.

Co se týče hodnocení předmětů a vyučujících Katedry aplikované matematiky (KAM), není dle mého v anketě žádný vyslovený průšvih. Kolegové a kolegyně se také prakticky všichni ke všemu vyjádřili – rekordman je kolega Dombek se 193 komentáři – takže já se zde vyjádřím pouze ke dvěma věcem, které lehce přesahují konkrétnosti z daných předmětů.

První problém, který zažíváme v předmětech oboru Znalostní inženýrství, je to, že některé předměty – MI-ADM (Algoritmy data miningu), MI-IKM (Internet a klasifikační metody) a BI-VZD (Vytěžování znalostí z dat) – mají jako povinné oborové i studenti z jiných oborů a nejsou z toho úplně nadšení. Věřte nám, že z toho nejsme nadšení také, neboť mít na cvičení či přednášce studenty, kteří pochybují o smyslu toho, že tam musejí být, není nic příjemného. Je to bohužel dáno historicky kvůli pravidlům akreditace a (nesnadné) řešení není jen na nás, ale hlavně na katedře, která daný obor garantuje. Už se nám to částečně podařilo vyřešit u MI-ADM vytvořením předmětu MI-PDM (Praktický data mining), který si zapsali mnozí studenti oboru Informační systémy a managament a dle ankety s ním byli spokojeni. Další kroky snad přijdou v následujících letech, už se roztáčí diskuze.

Druhým problémem, který vyhřezl zejména v hodnocení BI-LIN (Lineární algebra), je náročnost matematických předmětů. Ta je celkem očekávatelná a běžná, ale v anketě i v diskuzích mezi námi matematiky se hodně řeší, jestli to není částečně tím, že zejména BI-LIN je příliš obsáhlá. Jeden z opakujících se návrhů je rozdělit BI-LIN do dvou semestrů. 

Tento rok budeme připravovat novou akreditaci bakalářského studia a za KAM mohu říci, že bychom tuto příležitost chtěli využít k tomu, abychom s touto věcí něco udělali. Nebude to úplně lehké a bude to vyžadovat ještě nějakou diskuzi, takže se zde vyjádřím pouze takto nekonkrétně.

Velké omezení je to, že nemůžeme příliš zvyšovat časovou ani prostorovou dotaci matematických předmětů. Máme tak v podstatě pouze prostor, který dávají v prváku dohromady BI-MLO (Matematická logika), BI-ZMA (Základy matematické analýzy) a BI-LIN, tedy 5 + 3 v zimě a 4 + 2 v létě. Další způsob, který by nám mohl pomoci zlepšit situaci, je zavedení jiných forem výuky: Přenesení rutinního vysvětlování základní látky do videí a využití kontaktní výuky pro adresnější pomoc studentům a lepší zpětnou vazbu. Pilotní (a vesměs úspěšný) pokus již proběhl v kombinované formě (předmět BIK-LIN). Až budeme mít konkrétnější návrhy, pokusíme se (různými kanály) o nich se studenty diskutovat.

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu

V anketě pro hodnocení předmětů, které zajišťuje Katedra číslicového návrhu (KČN) v letním semestru 2018/2019, bylo v seznamu 28 aktivních vyučujících (13 zaměstnanců KČN, 6 doktorandů a 11 studentů magisterského a bakalářského studia – ti se do výuky zapojili primárně jako pomocníci v laboratořích). Katedra zajišťovala celkem 15 předmětů, z toho jeden povinný v prvním ročníku bakalářského studia (pro 515 zapsaných).

Všichni vyučující se k připomínkám vyjádřili – někteří jednotlivě ke každé, někteří souhrnně. Osobně mám radost z velmi kladného hodnocení našich nejmladších pomocníků. Je vidět, že nám pomáhají především ti, které učit a vysvětlovat svým mladším kamarádům to, co sami už umí, velmi baví.

Nejvíce negativní číselné hodnocení získal (tradičně) povinný předmět BI-SAP (Struktura a architektura počítačů). Ze slovních hodnocení však vyplývá, že to, co se jedné skupině studentů líbí, je pro jinou skupinu přesně naopak. Nicméně musím konstatovat, že všichni vyučující (jak naznačují ve svých odpovědích v anketě) se budou snažit maximálně zohlednit vše, co se zohlednit dá – lepší materiály, lepší slajdy, podrobnější instrukce, sjednocení požadavků apod.

Všem nám jde o to, abychom studenty naučili, o čem jsme přesvědčeni, že přece jen budou alespoň okrajově potřebovat ve svém budoucím zaměstnání, nebo alespoň se jim bude hodit vědět, že to existuje a kde si o tom něco najít. Proto bychom ocenili, kdyby se v anketě do budoucna vyjádřilo ještě více studentů než doposud.

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Všem studentům, kteří se zúčastnili ankety, děkuji jménem Katedry informační bezpečnosti (KIB) za zpětnou vazbu.

U předmětu BI-BEK (Bezpečný kód) se v komentářích studentů vyskytují jen samé superlativy. Takže děkuji a gratuluji přednášejícímu a cvičícímu panu Ing. Kokešovi za skvěle odvedenou práci.

Předmět BI-BEZ (Bezpečnost) byl hodnocen celkem pozitivně. Pokud se vyskytly výhrady k předmětu, tak se týkaly hlavně problému různé úrovně cvičících a různých způsobů hodnocení studentů na cvičeních. Tento problém vznikl z důvodu absence vedoucího cvičících, který by sjednocoval jak probíranou látku, tak hlavně hodnocení na jednotlivých cvičeních. V příštím semestru se budeme snažit tento problém řešit. Rovněž měli studenti výhrady ke studijním materiálům, které se budeme snažit v budoucnu vylepšit.

U předmětu MI-SYB.16 (Systémová bezpečnost) se vyskytly výtky, které se týkaly zejména výukových materiálů, a to i přes to, že na inovaci přednášek bylo věnováno hodně času. Spíše bychom od studentů ocenili konkrétní návrhy na vylepšení (místo bezobsažné kritiky).

Předmět BI-EHA (Etické hackování) je volitelným předmětem. V minulosti byl přednášen panem Ing. Růžičkou a letos ho poprvé přednášel pan Ing. Dostál. Možná i proto byly ze strany studentů větší výhrady. Chci se na tomto místě zastat přednášejícího, který neměl dostatek prostoru na vlastní provedení předmětu. Určitě se v budoucnu bude snažit předmět dovést ke spokojenosti většiny studentů, jak to sám v reakci na komentáře studentů v anketě přislíbil.

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., vedoucí Katedry počítačových systémů

Především chci poděkovat studentům, kteří věnovali čas napsání slovních komentářů k předmětům katedry. S garanty a přednášejícími předmětů jsme je prošli a reagovali na ně přímo v rámci ankety. Snahou Katedry počítačových systémů (KPS) je inovovat obsah a zkvalitňovat materiály a metody výuky.

KPS garantuje vesměs předměty, kde je nějaký mix teorie a technologie. Teorie se většinou příliš nemění, technologie ano. Takže obsah předmětů se mění víceméně každý rok. V minulém roce došlo k výrazné inovaci obsahu předmětu a inovaci přednáškových materiálů v BI-OSY (Operační systémy) a BI-PSI (Počítačové sítě). V předmětu BI-PSI budeme v modernizaci pokračovat i v dalším letním semestru a dojde zde i ke změně garanta a přednášejícího. Výrazné změny připravuji i v předmětu MI-PDP (Paralelní a distribuované programování), viz mé odpovědi přímo v anketě.

Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Za Katedru softwarového inženýrství (KSI) bylo v anketě 73 předmětů (jeden – konkrétně Zahraniční stáž v bakalářském programu za 30 kreditů – poněkud nesmyslně, zkusím to příště ohlídat lépe), 63 z nich získalo nějaké hodnocení. Na velkou část textových poznámek již reagovali vyučující jednotlivých předmětů. Rád bych tímto omluvil externisty, kteří učí jen jeden semestr. Vzhledem k tomu, že jejich SSO (Single Sign-On) přihlášení je platné pouze když učí, nemohli se z technických důvodů vyjádřit. Již je implementované alternativní přihlášení, příští běh ankety se tak budou moci vyjádřit i tito externisté.

Vyplněnost ankety je letos vyšší, než byla v předchozích letech. Doufám, že tento trend ještě poroste (šlo o pilotní projekt a zřejmě jste zaznamenali, že nebylo vše úplně bez problémů). Anketu jsem přečetl za KSI celou, děkuji studentům za vyjádření se a za textové komentáře. S některými budeme dále pracovat při dalším rozvoji předmětů. Níže se vyjádřím pouze k několika předmětům, které patří mezi předměty oboru, zaměření či programu a jejichž průměrné hodnocení bylo spíše horší.

MI-FME (Formální metody a specifikace): Doc. Ratschan na velkou část textových připomínek reagoval sám. Zdá se, že nasazení nástroje RISCAL přináší přidanou hodnotu, i když ne každého zaujal. Mám radost z několika pochvalných komentářů od studentů, ze kterých vyplývá, že látka sedla do kontextu jejich oboru.

MI-PIS (Pokročilé informační systémy): Anketa předmětu má vyšší vyplněnost oproti minulému běhu a hodnocení je mírně lepší. V komentářích je vidět, že někteří studenti předmět shledali užitečným, jiní spokojeni nebyli. Možná se mírně opakuji, ale v magisterském programu dělím předměty oboru/specializace na tři kategorie:

  1. Technologické a znalostní předměty, které přináší informace hlavně z „mainstream“. Jejich použití v praxi je zřejmé a přímočaré – např. MI-MDW (Webové služby a middleware), MI-PDB (Pokročilé databázové systémy).
  2. Předměty, které zprostředkovávají náhled na perspektivní trendy, které dosud nejsou (a možná ani nebudou) „mainstream“ – např. MI-NSS (Normalized Software Systems).
  3. Předměty, které zprostředkovávají hlavně konkrétní zkušenosti z praxe. Sem řadím MI-PIS. Proto je přednášen projektovými manažery z Profinitu. Chápu argumentaci, že pro studenty bakalářského oboru Informační systémy a management je předmět zčásti opakováním, ale to není situace všech magisterských studentů zaměření Softwarového inženýrství. Jsem rád za několik pozitivních poznámek k organizaci cvičení, od minulého roku na nich tvůrci předmětu zapracovali. Že je předmět lehčí na absolvování než třeba MI-PDP, toho jsem si vědom. Jak bylo řečeno výše, hlavním cílem není předat algoritmy a jasné postupy, ale zprostředkovat zkušenosti z podnikové praxe, která je řádově lehčí než látka MI-PDP. Na druhou stranu je možná poněkud nudnější.

MI-NSS: Ano, funkční přístup typu Model Driven Development (MDD) je snem softwarových inženýrů již více než 40 let, teorie normalizovaných softwarových systémů mu dává stabilní teoretický rámec, dále je tu úspěšný komerční subjekt, který více než 9 let pracuje na aplikovatelnosti celého konceptu. Aktuálně to není průlom, toho jsme si vědomi. Konstatování, že člověk, který vymyslel bitcoin, to nemusel nikde přednášet na univerzitě, je možná pravdivé, ale v kontextu MI-NSS mi to velký smysl nedává.

BI-DBS (Databázové systémy): Hodnocení bylo převážně kladné. Jako garant jsem velmi potěšen a děkuji. Zde bylo textových komentářů ze všech předmětů KSI nejvíce. Na některé odpověděl kolega Ing. Hunka, na některé  já. Jsem velmi rád za obrovské úsilí týmu, který vyvíjí a udržuje portál. Dokonce to vypadá, že v brzké době budeme portál pro výuku BI-DBS nabízet i jiným školám.

BI-SI1 (Softwarové inženýrství 1): garant předmětu a přednášející Ing. Mlejnek na kritické textové připomínky odpověděl přímo. S jeho odpověďmi se plně ztotožňuji. Jako notorický „neuživatel“ operačního systému Microsoft nejsem ani já spokojen s tím, že výuka je vázaná k nástroji Enterprise Architect. Opravdu je to ale nejběžnější software tohoto typu používaný v praxi. Alternativ navíc mnoho není.

BI-VR1 (Virtuální realita 1): Tento předmět sice není předmětem zaměření, ale je to první předmět fakulty ze série chystaných předmětů na virtuální realitu. Nedostatek brýlí nás mrzí a omlouváme se za něj. V rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) jsme měli zpracovaný velmi podrobný a ambiciózní projekt pro vybavení laboratoře virtuální reality. Brýle byly jeho součástí. Bohužel, tento projekt nevyšel (na celém ČVUT) a my nyní hledáme alternativu pro pořízení tohoto hardware. Je šance, že by mohla pomoci fakulta.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., vedoucí Katedry teoretické informatiky

Předně chci poděkovat všem studentkám a studentům, kteří vyplnili studentskou anketu a poskytli tak katedře jeden z klíčových zdrojů zpětné vazby k výuce. Výuku se snažíme zlepšovat a vývoj hodnocení předmětů sledujeme jak z krátkodobého, tak i z dlouhodobého pohledu.

U předmětů, které nedopadly v hodnocení studentské ankety dobře (resp. dopadly hůře než měly/mohly) a/nebo mají dlouhodobě zhoršující se tendenci hodnocení, budeme s garanty předmětů diskutovat seznamy konkrétních opatření pro další akademický rok běhu těchto předmětů. I u některých dalších předmětů budeme s garanty předmětů diskutovat změny. Pro letní semestr akademického roku 2019/2020 připravujeme diskuze nad změnami v předmětech BI-EP2 (Efektivní programování 2), BI-PA2 (Programování a algoritmizace 2), BI-PJP (Programovací jazyky a překladače), MI-KOD (Komprese dat) a MI-AVY (Automaty ve vyhledávání v textech).


Všem vedoucím kateder za jejich vyjádření k anketě za redakci děkuji. A společně s nimi i dalšími vyučujícími se těším na vaše hodnocení zimního semestru 2019/2020. Anketu můžete vyplnit na webu https://anketa.cvut.cz.

Foto: media.cvut.cz

Eliška Šestáková

Jsem FIT už osmým rokem. Vystudovala jsem tu bakaláře, magistra a brzy snad i doktorát. Od roku 2018 na FIT zároveň pracuji na pozici odborného asistenta na Katedře teoretické informatiky. Ráda se učím nové věci a ještě raději tyto znalosti předávám ostatním – jsem autorkou projektu Studuj úspěšně, kde vysokoškolským studentům předávám své zkušenosti ohledně studia. Jsem vášnivá knihomolka, nevyléčitelná perfekcionistka a milovnice sci-fi a fantasy. Kontaktovat mě můžete na sestaeli@fit.cvut.cz.