Děkan a vedoucí kateder komentují výsledky ankety k druhému distančnímu semestru

Tak už je za námi druhý semestr distanční výuky. Druhý semestr, kdy se na přednášky a cvičení můžeme připojit odkudkoliv – nejen konvenčně z počítače na pracovním stole, ale třeba z postele či z prostředků hromadné dopravy. Sám některé přednášky poslouchám jako podcast při úklidu. Druhou stranou mince je jistá osamělost – místo konzultace problému se spolužákem přímo v učebně je třeba využít nějaký prostředek online komunikace, což celý proces prodlužuje a zneefektivňuje. Negativní aspekty distanční výuky zmiňují i učitelé, kteří místo studentů vidí na monitoru jen změť barevných koleček s iniciálami, a tak nejsou schopni dobře posoudit, jestli se třeba při výkladu neztratili.

Nenadálý přechod na distanční výuku v letním semestru 2019/2020 byl náročný a místy jej provázely problémy. Jaká byla výuka v zimním semestru 2020/2021, kdy už všichni přibližně věděli, co očekávat, hodnotili studenti na konci zkouškového období v Anketě hodnocení výuky o dvou částech – nepředmětové a předmětové.

K jednotlivým příspěvkům nepředmětové ankety se vyjadřovali relevantní pracovníci fakulty, na příspěvky v anketě předmětové reagovali příslušní vyučující. V tomto článku vám přinášíme celkové shrnutí společně s vyjádřením děkana fakulty a vedoucích jednotlivých kateder.

Vyhodnocení nepředmětové ankety

Zde mohli studenti vyjádřit obecný názor na průběh studia a na vše, co je fakulta schopna zajistit a zorganizovat. První otázka se týkala věcí, které studentům v průběhu semestru nejvíce pomohly. Z odpovědí je patrný zajímavý trend, kromě tradiční FIT Wiki studenti často zmiňují fakultní Discord server, na který se v posledních měsících přesunula drtivá většina komunikace mezi studenty, kteří si navzájem radí a pomáhají. Své postřehy zde přidávají i někteří vyučující. Discord nahradil zejména diskuzi, která dříve probíhala v různých oficiálních i neoficiálních facebookových skupinách, zároveň do jisté míry nahrazuje i každodenní osobní komunikaci. Více se můžete dozvědět v rozhovoru s moderátory tohoto serveru, který časopis Buď FIT nedávno publikoval.

Největší výhodou distanční výuky jsou podle studentů nahrávky přednášek a cvičení, které dle mnohých vyjádření vhodně doplnily a rozšířily již existující materiály k jednotlivým předmětům. Dle vyjádření odpovědných osob fakulta plánuje v pořizování těchto nahrávek pokračovat i po (snad brzkém) návratu prezenční výuky.

Druhá otázka zjišťovala, co studentům nejvíce vadilo. Zazněla kritika některých pracovníků, kteří pozdě odpovídali na dotazy. Někteří studenti také nejsou spokojeni s platformou Microsoft Teams. Ta však dle vyjádření Oddělení ICT jako jedna z mála poskytuje ucelené prostředí se všemi funkcionalitami nezbytnými pro distanční výuku, zároveň také odpovídá požadavkům na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, zejména GDPR. Studenti prvního ročníku též poukázali na to, že na fakultě v průběhu svého studia fyzicky nikdy nebyli. Jednomu respondentovi nevyhovoval rozvrh, jelikož přednášky kolidovaly s dobou, kdy obvykle vaří. Je ovšem k zamyšlení, zda bylo možné spojit přednášku s vařením v období kontaktní výuky.

Více postřehů si mohou studenti a zaměstnanci fakulty přečíst přímo na stránkách ankety.

Vyhodnocení předmětové ankety

V této části studenti hodnotí jednotlivé předměty, které měli v daném semestru zapsané, a jejich vyučující. Mohou tak učinit pomocí známkování od 1 do 5 nebo zanechat komentář, ať už podepsaný, nebo anonymní. Nově byla přidána otázka na reálnou časovou náročnost jednotlivých předmětů, která dle podnětů z minulých let mnohdy neodpovídá kreditové dotaci.

Na stránkách s výsledky jednotlivých předmětů jsou také grafy zobrazující průchodnost a průměrné studentské hodnocení v několika posledních semestrech. Ne vždy tyto hodnoty korelují – i předměty s nižší průchodností mívají často vysoké hodnocení.

Vyjádření vybraných zástupců fakulty

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan fakulty

Anketa je pro fakultu vítaným zdrojem zpětné vazby. Vyplývají z ní zajímavé postřehy, nad kterými  stojí za to se zamýšlet. Dává současně představu o vzájemné interakci mezi studenty a vyučujícími. Na reakce studentů jsme zvědaví a jakmile se výsledky objeví, informace z nich doslova hltáme. Anketu bereme vážně a snažíme se řešit problémy, které v ní zaznívají.

Po všech vyučujících chceme, aby na anketu ke své osobě a předmětu reagovali, a po vedoucích kateder následně vyžadujeme, aby identifikovali hlavní problémy a přišli s návrhy, jak výuku zlepšit. Absence reakce na anketu je výrazně promítána do odměn.

Od 1. dubna platí nový Kariérní řád ČVUTVnitřní mzdový předpis ČVUT, které umožňují systematicky a periodicky vyhodnocovat kvalitu výuky jednotlivých vyučujících a promítat ji do jejich mzdových ohodnocení. To dává silnější nástroj, jak řídit kvalitu výuky.

Velmi přínosné jsou pro nás věcné komentáře, které navrhují konkrétní změny. Ty lze pak snáze zohlednit a promítnout do vylepšení předmětů. Jsme samozřejmě rádi i za pozitivní reakce, protože ty také stimulují úsilí předměty dále vylepšovat. Je pravdou, že do některých komentářů se promítají negativní emoce, ale těch naštěstí ubývá.

Anketu určitě stojí za to vyplňovat a rád bych poděkoval všem, kteří tak učinili. Pozitivní reakce stimulují vyučující a ty podnětné dávají impuls ke zlepšení. Svými komentáři pomáháte posouvat kvalitu výuky dál, což prospívá nejen dalším studentům, ale i vám a dalším, které čekají státnice, protože právě na ně se budete připravovat z podkladů těchto předmětů.

Ing. Karel Klouda, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky

Obvykle se v reakcích na anketu věnuji předmětům a učitelům, kteří dopadli nejhůře či s nimi byly spojené nějaké větší problémy. V letošní anketě takové předměty nevidím, resp. se jedná o malé předměty, případně o kolegy a kolegyně, kteří svou reakci v anketě podrobně rozvedli. Větší předměty s průměrnou známkou (těsně) horší než 2.0 jsou BI-MLO, BI-ZNSNI-MPI. O prvních dvou jsem již psal v minulých letech. Oba dostanou v nové akreditaci novou roli, která myslím výrazně zlepší jejich vnímání studenty: předmět BI-MLO bude do studijního plánu zařazen později jako výběrový předmět BI-LOG a BI-ZNS se také posune do vyšších ročníků a nebude tak prvním setkáním se strojovým učením. U NI-MPI plánujeme drobné změny v týmu učitelů, u kterých věřím, že budou mít pozitivní vliv. Jinak v NI-MPI nevidím žádné zásadnější problémy.

Ještě bych chtěl vypíchnout příklad toho, že anketa má pozitivní vliv a má cenu ji vyplňovat. Vloni byl nejhůře hodnoceným předmětem naší katedry NI-MVI s průměrnou známkou 2.82. To přimělo kolegy k zamyšlení a změnám, které známku od studentů zvedly bezmála o stupeň na 1.86. Chtěl bych tedy opět poděkovat všem, kteří anketu vyplnili, a také kolegům a kolegyním, kteří si z ní berou to užitečné.

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu

Katedra číslicového návrhu, která zajišťuje předměty ve velké míře založené na praktických realizacích, ať už v laboratořích nebo programováním, byla distančním způsobem výuky postižena asi nejvíce. Přesto, či právě proto, si velmi vážím všech převážně pozitivních ohlasů v anketě, a to jak na učitele, tak na předměty. Věřte, že nás to mnohdy stálo hodně sil, zejména u  „velkých“ předmětů, ve kterých množství studentů klade velké nároky na zajištění podpůrného software a jeho používání. Určitě pomohla ochota učitelů konzultovat a vysvětlovat problémy i mimo standardní dobu výuky. BI-CAO bylo dokonce hodnoceno lépe než loni. Virtuální výuka bohužel téměř znemožnila realizaci skupinových projektů.

Konkrétně, většina učitelů katedry získala hodnocení s převažující zelenou barvou (tzn. blízko jedné, průměrné hodnocení bylo 1,32), horší hodnocení získal jen předmět a zejména přednášející NI-KOP. Problém předmětu řešíme s přednášejícím i cvičícími. Cíl předmětu ovšem zůstává, a to je důkladné pochopení všech probíraných algoritmů formou jejich praktické aplikace.

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Katedra informační bezpečnosti zvládla výuku garantovaných předmětů bez problémů a s dobrým hodnocením v anketě. Tímto děkuji svým kolegům za snahu a studentům za vstřícnost a pochopení při výuce, která je v současné době náročnější než obvykle. 

V zimním semestru 2020/2021 katedra vyučovala dva nové povinně oborové předměty. Byly to předměty NI-AIBNI-SBF, které obohatily výuku informační bezpečnosti o nová témata. Naši snahou je nabídnutí co nejucelenějšího spektra znalostí z inženýrské informační bezpečnosti, a proto jsme tyto nové předměty zavedli. Na základě reakcí studentů nás těší, že oba předměty byly přijaty pozitivně.

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., vedoucí Katedry počítačových systémů

V zimním semestru 2020/2021 má Katedra počítačových systémů bohužel neslavné prvenství v podobě nejhůře hodnoceného předmětu v 1. semestru bakalářského studia. Jako vedoucímu katedry mi nezbývá než souhlasit s vyzněním ankety. Garant předmětu BI-PS1 přechod na distanční výuku nezvládl, došlo k řadě organizačních pochybení, selhala i technologie, komunikace se studenty vázla, zvláště komunikování změn hodnocení a jejich pravidel během semestru. Velmi podrobně jsem s garantem předmětu všechny aspekty loňského běhu BI-PS1 reflektované v anketě analyzoval a mohu studenty ujistit, že pro další zimní semestr již máme vše připraveno tak, aby byl průběh předmětu bezproblémový bez ohledu na to, zda bude výuka probíhat prezenčně, nebo distančně. Aplikace Learnshell je již v tomto okamžiku doladěná a bude nasazená pro průběžné testování. Psaní semestrálního testu bude rozděleno do obvyklých dvou termínů. Některé aspekty předmětu, zejména videa kolegy Bařinky, si však vysloužily jednoznačně kladné hodnocení. Děkuji nicméně celému týmu. Vím, že učitelé na katedře přistupují k výuce zodpovědně.

Z větších profilových předmětů mě těší dobré hodnocení předmětů BI-APSNI-EPC. Hůře dopadl předmět NI-DSV, který, ačkoliv jej hodnotili pouze 2 studenti, je třeba do příště zlepšit. Děkuji i ostatním týmům vyučujících FIT, kteří zajišťují předměty prvního semestru, ti měli jednoznačně situaci v uplynulém semestru nejobtížnější. V každém případě mohu ujistit, že na naší katedře budeme i nadále věnovat pozornost zlepšení kvality výuky.

Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Zimní semestr 2020/2021 je druhým bezkontaktním semestrem v pořadí (a nyní jsme v půlce třetího). Na většině vyučujících katedry i na studentech, se kterými mám nyní zřídkakdy možnost pohovořit trochu obšírněji než jen v rámci upřesnění úkolů, je znát, že „baterky“ se dobíjí stále hůře a stejně tak obtížně se hledá motivace pro studium.

Naproti tomu vyplněnost ankety je srovnatelná s „normálními“ semestry a z obsahu lze usuzovat, že se ještě nejedná o „poslední křeč“.  Z předmětů garantovaných Katedrou softwarového inženýrství mě v anketě těší průběžné zlepšování hodnocení BI-TJVBI-KOM, a to právě v jejich souběhu. Jedná se totiž o klíčové předměty specializace Softwarové inženýrství. U více „filozoficky“ zaměřeného BI-KOM lze nepochybně najít i více rozporuplných komentářů, než je tomu u technologicky zaměřeného BI-TJV, ale i to je v pořádku.

Naproti tomu v tomto semestru se zhoršilo hodnocení předmětu BI-BIG. Změna cvičící, pro kterou to byl její první semestr na FIT, ačkoliv zkušenosti s výukou na vysoké škole má bohaté, a částečná obměna obsahu byly naplánované již dříve. Takové změny v prvním běhu nikdy nebývají hladké. Bohužel, došlo k souběhu s plně bezkontaktní výukou. Namísto připraveného a odladěného prostředí v „bourací učebně“ vybavené výkonnými stroji museli studenti použít vlastní počítače s velmi různorodým a často nedostatečným HW i SW vybavením, což se negativně odrazilo na vyznění celého předmětu. Je zřejmé, že v distanční formě výuky by předmět BI-BIG potřeboval ještě jednoho vyučujícího, který by pomáhal řešit komplikace způsobené různorodým vybavením studentů. Opravdu upřímně doufám, že následující zimní semestr už bude skutečně normální – tedy naběhne standardní kontaktní výuka. Jakkoliv jsou nahrávané přednášky a semináře vítaným studijním materiálem, je třeba si uvědomit, že toto opravdu není plnohodnotný způsob studia.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., vedoucí Katedry teoretické informatiky

Zřejmě podobně jako ostatní, i já chci především poděkovat všem těm z vás, kteří jste vyplnili tradiční studentskou anketu. Anketa je jednou z klíčových pravidelných zpětných vazeb jak pro samotné učitele předmětů, tak i pro vedoucí kateder, které jsou za výuku jednotlivých předmětů odpovědné.

Předměty zajišťované naší katedrou v ZS 2020/21 byly, až na několik výjimek, hodnoceny studenty v anketě velmi pozitivně. Zejména u zmíněných výjimek jsme s učiteli tradičně při hodnocení předmětu, v reakci na výsledky ankety, probrali situaci, abychom se pokusili co nejpřesněji a konkrétně pojmenovat, co je potřeba zlepšit do dalšího akademického roku. V některých případech může jít o organizační záležitosti typu průběh semestru a způsob hodnocení v předmětu, nebo může jít třeba o záležitosti související s kvalitou výuky jednotlivých učitelů. Za tímto účelem jsou velkou pomocí zejména konkrétní komentáře studentů. V případě jednoho z předmětů jsem se v reakci na letošní anketu spojil s konkrétním studentem přes Teams, který mi sdělil více podrobností ke svému kritickému názoru na současnou výuku předmětu.

Na katedře máme také předměty, které nejsou hodnoceny dlouhodobě špatně, ale myslím si, že tyto předměty mají potenciál mít lepší hodnocení, než mají. Doufám, že se výuka ve všech předmětech vyvíjí a bude vyvíjet celkově pozitivním směrem.

Z konkrétních změn u předmětů vyučovaných v zimním semestru, které chystáme pro další akademický rok, uvádím pro informaci následující změny: u předmětů BI-PA1BI-AG1 zřejmě dojde k delší dobu chystaným změnám garantů předmětů, kdy novými garanty těchto předmětů by měli být od příštího akademického roku dr. Trávníčekdr. Knop. Změnami garantů by se ale neměl změnit charakter a způsob výuky těchto předmětů, také proto, že noví garanti jsou i současnými učiteli uvedených předmětů. Jistě se bude dále vyvíjet zejména předmět BI-OOP, který jsme teprve nedávno převzali od katedry softwarového inženýrství a předmět zcela přebudovali.

Závěrem chci vyjádřit své přesvědčení, že se jako učitelé na katedře snažíme ze sebe dostat při výuce to nejlepší, čeho jsme schopni, abychom vám studentům dokázali znalosti z oblasti teoretické informatiky a základů programování co nejlépe předat. Jako všichni lidé, jsme i my učitelé chybující, a proto závěrem ještě jednou děkuji za všechny zpětné vazby vyjádřené v anketě, které nás všechny na fakultě ve výsledku posouvají k lepšímu.

Závěr

Ještě jednou velké díky všem, kteří vyslovili svůj názor, a opět tak dostali FIT mezi fakulty s nejlepší vyplněností. Jak je patrné z reakcí výše, fakulta bere její výsledky velmi vážně a motivuje všechny pracovníky k tomu, aby nahlášené problémy skutečně řešili a vyřešili.

Matěj Latka

Na FITu jsem v prváku na magistru a krom školních povinností a strojového vidění se věnuji například sborovému zpěvu, hře na housle nebo výuce lyžování. Když zrovna není koronavirus, sbalím v létě batoh nebo nafoukám kolo a prozkoumávám různá zajímavá místa v Evropě. Kontaktovat mě můžete na latkamat@fit.cvut.cz.