Výběrové předměty katedry teoretické informatiky

Fakulta informačních technologií je nejmladší fakultou ČVUT v Praze a můžeme říci, že stále, čtyři roky po svém založení, prodělává naše fakulta období bouřlivého vývoje. V oblasti výuky studentů kolektiv pracovníku fakulty deklaruje již od počátku poměrně obtížný úkol být na jednu stranu fakultou ke studentům přátelskou, na druhou stranu, po stránce požadavků na výstupní znalosti absolventů, být zároveň fakultou náročnou.

V prvních letech fakulty se vyvíjely a etablovaly náročné povinné předměty, jako jsou Programování a algoritmizace 1 a 2, Úvod do operačních systémů, Automaty a gramatiky, Paralelní algoritmy a systémy, nebo celá řada matematických předmětů zaměřených zejména na základní a nutné znalosti z oblasti diskrétní matematiky. Absolvování těchto předmětů má dnes již jistě svoji známou hodnotu: ve známost se dostalo, že získání zkoušky z těchto předmětů většinou není zadarmo. Absolvování těchto předmětů je tak zcela jistě výzvou pro studenty, kteří se zajímají o informatiku a berou vážně úkol rozumět a obsáhnout znalosti informatiky v celé její šíři.

Po nastartování těchto zmíněných „předmětů hromadné výuky“ nastává čas zaměřit se také na předměty výběrové, které by byly určeny pro nadané studenty, kteří se chtějí vzdělávat o něco více nad rámec běžných předmětů, či případně rovnou reálně uvažují o budoucí pokračování v doktorském studiu. Tím si studenti mohou prohloubit své znalosti, a často jsou na ně kladeny ještě náročnější požadavky na hlubší pochopení věci.

 

V tomto článku chci popsat právě takové nové předměty, které vznikly zejména v poslední době jako aktivita katedry teoretické informatiky. Předměty lze rozdělit do dvou skupin:

  1. Skupina předmětů podporujících schopnosti efektivně řešit a implementovat algoritmické a kombinatorické problémy.
  2. Skupina předmětů seznamujících studenty s aktuálními tématy a problémy současného vědeckého poznání v oblasti teoretické informatiky.

Do první skupiny předmětů patří volitelné předměty Efektivní programování (zkratka EP) a Programovací praktika (zkratka ACM). Předměty jsou uvedeny v pořadí, jak by na sebe měly navazovat: BI-EP1, BI-EP2, BI-ACM1 a BI-ACM2 (účast v predmětech BI-ACMx, 1<=x<=2,  bez předchozí účasti v BI-EPz, 1<=z<=2,  je možná).

Tyto předměty slouží nejen k zdokonalení se ve vytváření efektivních algoritmů, ale slouží zároveň k vytvoření a jako příprava fakultních studentských týmů, které se účastní celosvětové programátorské soutěže ACM International Collegiate Programming Contest (zkráceně ACM Contest), viz webové stránky soutěže na adrese http://icpc.baylor.edu/. Jedná se tedy také o prestižní reprezentaci naší fakulty. V předmětech rádi přivítáme co nejvíce studentů, kteří by si chtěli toto soutěžení a své schopnosti v jednom z fakultních týmů zkusit.

Zároveň chceme poznamenat, že náš pedagogický tým má se soutěží ACM Contest dlouholeté zkušenosti: tým každoročně organizující a implementující kolo soutěže na ČVUT je z velké části tvořen zaměstnanci katedry teoretické informatiky FITu, studentské týmy FITu pravidelně postupují do evropského kola, zaměstnanec katedry Ing. Martin Kačer, Ph.D. je dlouholetým mezinárodním porotcem na evropských kolech i v celosvětovém finále soutěže, v 90. letech se náš tehdejší tým účastnil celosvětového finále.

Do druhé skupiny předmětů náleží verze předmětu Teoretický seminář, kterých existuje nyní osm: BI-TI1 až 4 a MI-TI1 až 4. Jedná se o výběrové předměty, na kterých si v jednotlivých semestrech jednotliví vyučující mohou vypisovat své tzv. tracky. Každý semestr mohou být vypsány úplně rozdílné tracky, podle rozhodnutí vyučujících. Každý track je zaměřen na jedno výzkumné téma a na předmětu se probírají současné vědecké články na toto dané téma. Je nutná velmi aktivní účast studentů. Vyučující si určí požadavky na získání zápočtu a pokud je student splní, získává zápočet a s tím související kredity. Předmět je tak přímo přípravkou pro budoucí doktorské studium. Pokud si chcete vyzkoušet, jak by Vás výzkumná témata bavila, neváhejte se, prosím, do předmětu přihlásit. V prvním běhu předmětu v letním semestru akademického roku 2012/13 byly vypsány dva tracky, kterých se účastnilo celkem 14 studentů.

Závěrem chci poděkovat všem učitelům a studentům, kteří se na těchto výběrových předmětech podílí, a přispívají tak k budování excelence na naší fakultě.

Autor: Jan Janoušek, vedoucí KTI