Magisterské státní závěrečné zkoušky 2019: FIT má 104 nových absolventů

Během června probíhají každoročně u nás na FIT ČVUT státní závěrečné zkoušky (SZZ). Během této zkoušky čeká studenty nelehký úkol. Tedy vlastně hned dva. Prvním z nich je obhajoba závěrečné práce. Ta probíhá formou prezentace před komisí, během které student musí též odpovědět na případné otázky oponenta práce či členů komise. Poté následuje odborná část, kde student odpovídá na dvě otázky. Jedna z otázek je vždy zaměřená na některý z povinných předmětů, zatímco ta druhá na některý z předmětů oborových.

Tento rok (2019) probíhaly magisterské státní závěrečné zkoušky (MSZZ) v termínu 10. 6. 2019 – 14. 6. 2019 a bakalářské (BSZZ) v termínu 17. 6. 2019 – 28. 6. 2019.  Tento článek shrnuje informace o MSZZ v přehledné obrázkové podobě. O BSZZ jsme psali v minulém článku Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2019: FIT má 182 nových absolventů.

Kolik studentů uspělo?

Každý student, který jde ke státní závěrečné zkoušce, musí nejprve podat přihlášku. Kromě toho je však nutné taktéž včas splnit studijní plán, jinak přihláška pozbývá platnosti. Studentům se ne vždy podaří splnit všechny povinné předměty nebo získat dostatek kreditů pro ukončení studia, nicméně všem zájemcům o magisterský titul z letošního červnového termínu se to podařilo a k MSZZ bylo připuštěno všech 109 přihlášených studentů.

Ze 109 studentů, kteří byli připuštěni k SZZ, většina prospěla (celkem 104 studentů, z toho 13 s vyznamenáním) a 5 studentů neprospělo. Vyznamenání může student magisterského programu dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT získat za předpokladu, že během studia dosáhl váženého studijního průměru nejvýše 1,3 a státní závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým výsledkem A.

Jaká byla nejčastější známka?

Následující graf zobrazuje výsledné známky všech studentů dle četnosti v sestupném pořadí.

Výsledná známka z MSZZ se počítá dle Směrnice děkana jako aritmetický průměr následovně:

  • známka z obhajoby diplomové práce s váhou 0,6
  • známka z tematických povinných okruhů s váhou 0,15
  • známka z tematických oborových okruhů s váhou 0,15
  • známka z předchozího studia uvedená ve výkazu studijních výsledků z informačního systému KOS s váhou 0,1

Výsledná hodnota je poté zaokrouhlena na dvě desetinná místa a dle následujícího předpisu převedena na výslednou známku:

  • A: 1,00–1,24
  • B: 1,25–1,74
  • C: 1,75–2,24
  • D: 2,25–2,74
  • E: 2,75–3,0

Z jakého důvodu se studentům u MSZZ nedařilo?

Pokud student nebyl při závěrečné zkoušce úspěšný, znamená to, že komise ohodnotila stupněm F jeho závěrečnou práci nebo alespoň jednu otázku v odborné části zkoušky. Student má poté nárok na jeden opravný termín, při kterém opakuje pouze tu část, ve které se mu nedařilo při prvním pokusu.

Graf níže ukazuje, že většině studentů, kterým se u SZZ nedařilo, dělala problémy obhajoba diplomové práce (celkem 4 z 5 studentů).

Kolik studentů státnicovalo v jednotlivých oborech?

Studenti českého studijního programu v magisterské prezenční formě státnicovali z následujících oborů:

Studenti v magisterském anglickém programu státnicovali pouze z jednoho oboru, a to:

Graf níže ukazuje, kolik studentů skládalo SZZ v jednotlivých oborech.

Jak se dařilo studentům v jednotlivých oborech?

Následující grafy ukazují úspěšnost studentů českého i anglického magisterského prezenčního programu v jednotlivých oborech.

Z jakého důvodu se studentům jednotlivých oborů u MSZZ nedařilo?

Jaké byly výsledné známky studentů jednotlivých oborů?

Je nějaká závislost mezi studijním průměrem a výslednou známkou studenta?

Následující korelační, nebo jednodušeji bodový, graf ukazuje vztah mezi studijním průměrem a výslednou známkou studenta u MSZZ. Každý bod v grafu značí jednoho studenta – jeho průměr a výslednou známku. Z grafu je například vidět, že žádný ze studentů, kteří měli studijní průměr mezi 1,0 a 1,5, nedostal známku horší než C.

Kolik chlebíčků a zákusků snědli členové komise?

Zatímco studentova cesta závěrečnou zkouškou trvá přibližně hodinu a půl, členové komise zkoušením stráví celý den. Není tedy divu, že se musí trochu posilnit.

Za data a pomoc moc děkujeme Mgr. Aleně Libánské, Ph.D.

Petra Svíčková

Jako původně vystudované grafičce mi kreativní řádění chybí, a proto jsem tu. Volný čas dělím mezi milion drobných radostí, mezi kterými se najde kromě čtení fantastiky i historický šerm. Kontaktovat mě můžete na svickpet@fit.cvut.cz.