Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2019: FIT má 182 + 7 nových absolventů

Během června probíhají každoročně u nás na FIT ČVUT státní závěrečné zkoušky (SZZ). Během této zkoušky čeká studenty nelehký úkol. Tedy vlastně hned dva. Prvním z nich je obhajoba závěrečné práce. Ta probíhá formou prezentace před komisí, během které student musí též odpovědět na případné otázky oponenta práce či členů komise. Poté následuje odborná část, kde student odpovídá na dvě otázky. Jedna z otázek je vždy zaměřená na některý z povinných předmětů, zatímco ta druhá na některý z předmětů oborových.

Tento rok (2019) probíhaly magisterské státní závěrečné zkoušky (MSZZ) v termínu 10. 6. 2019 – 14. 6. 2019 a bakalářské (BSZZ) v termínu 17. 6. 2019 – 28. 6. 2019.  Tento článek shrnuje informace o BSZZ v přehledné obrázkové podobě.

Kolik studentů uspělo?

Každý student, který jde ke státní závěrečné zkoušce, musí nejprve podat přihlášku. Kromě toho je však nutné taktéž včas splnit studijní plán, jinak přihláška pozbývá platnosti. Studentům se bohužel ne vždy podaří splnit všechny povinné předměty nebo získat dostatek kreditů pro ukončení studia, jak ukazují data níže. Těchto studentů však většinou nebývá mnoho. Letos v červnu bylo k BSZZ připuštěno 195 z celkového počtu 205 přihlášených studentů.

Ze 195 studentů, kteří byli připuštěni k SZZ, většina prospěla (celkem 182 studentů, z toho 29 s vyznamenáním) a 13 studentů neprospělo. Vyznamenání může student dle Studijního a zkušebního řádu ČVUT získat za předpokladu, že během studia dosáhl váženého studijního průměru nejvýše 1,5 a státní závěrečnou zkoušku vykonal s celkovým výsledkem A.

Jaká byla nejčastější známka?

Následující graf zobrazuje výsledné známky všech studentů dle četnosti v sestupném pořadí.

Výsledná známka z BSZZ se počítá dle Směrnice děkana jako aritmetický průměr následovně:

 • známka z obhajoby bakalářské práce s váhou 0,3
 • známka z tematických povinných okruhů s váhou 0,3
 • známka z tematických oborových okruhů s váhou 0,3
 • známka z předchozího studia uvedená ve výkazu studijních výsledků z informačního systému KOS s váhou 0,1

Výsledná hodnota je poté zaokrouhlena na dvě desetinná místa a dle následujícího předpisu převedena na výslednou známku:

 • A: 1,00–1,24
 • B: 1,25–1,74
 • C: 1,75–2,24
 • D: 2,25–2,74
 • E: 2,75–3,0

Z jakého důvodu se studentům u BSZZ nedařilo?

Pokud student nebyl při závěrečné zkoušce úspěšný, znamená to, že komise ohodnotila stupněm F jeho závěrečnou práci nebo alespoň jednu otázku v odborné části zkoušky. Student má poté nárok na jeden opravný termín, při kterém opakuje pouze tu část, ve které se mu nedařilo při prvním pokusu. Ti, kterým se v červnu nepodařila pouze odborná zkouška, měli možnost mimořádného termínu 29. srpna 2019. (Na konci článku se můžete dozvědět, jak si tito studenti vedli.)

Graf níže ukazuje, že většině studentů, kterým se u SZZ nedařilo, dělala problémy odborná zkouška (celkem 9 z 13 studentů).

Kolik studentů státnicovalo v jednotlivých oborech?

Letošní rok SZZ byl ještě příznačný mícháním starých a nových oborů, i když jen v minimální míře. Mezi ty staré patří BI-IT (Informační technologie) a BI-WM (Web a multimédia). Některé obory nebyly přejmenovány, a v tom případě jsou zahrnuty pod stejným názvem.

Studenti českého studijního programu v bakalářské prezenční formě státnicovali z následujících oborů:

Studenti bakalářské kombinované formy usilovali o tituly ve dvou oborech, a to:

 • Bezpečnost a informační technologie (BI-BIT)
 • Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství (BI-WSI-SI)

A studenti v bakalářském anglickém programu taktéž zastupovali celkem dva obory, a to následující:

Graf níže ukazuje, kolik studentů skládalo SZZ v jednotlivých oborech.

Jak se dařilo studentům v jednotlivých oborech?

Následující grafy ukazují úspěšnost studentů bakalářského prezenčního programu v jednotlivých oborech.

 

Z jakého důvodu se studentům jednotlivých oborů u BSZZ nedařilo?

Jaké byly výsledné známky studentů jednotlivých oborů?

Je nějaká závislost mezi studijním průměrem a výslednou známkou studenta?

Následující korelační, nebo jednodušeji bodový, graf ukazuje vztah mezi studijním průměrem a výslednou známkou studenta u BSZZ. Každý bod v grafu značí jednoho studenta jeho průměr a výslednou známku. Z grafu je například vidět, že žádný ze studentů, kteří měli studijní průměr mezi 1,0 a 1,5, nedostal známku horší než C.

Kolik chlebíčků a zákusků snědli členové komise?

Zatímco studentova cesta závěrečnou zkouškou trvá přibližně hodinu a půl, členové komise zkoušením stráví celý den. Není tedy divu, že se musí trochu posilnit.

Jak si vedli studenti na opravném termínu?

29. srpna 2019 se konal opravný termín státnic a můžeme říct, že byl velmi úspěšný. Jeden ze dvou neúspěchů byl zapříčiněn nepřítomností studenta a ten druhý naštěstí nekončí zcela, neboť pro studenta šlo o první pokus (který byl zcela výjimečně povolen takto v srpnu) a má tedy ještě šanci na úspěch při příštích SZZ.

Jak si vedli studenti na opravném termínu v jednotlivých oborech?

V některých oborech (BI-BIT a BI-PI) se opravujícím studentům podařilo statistiky vylepšit a plně se zbavit neúspěchů, jak ukazuje následující graf.

FIT má tedy za rok 2019 celkem 189 nových absolventů bakalářského studia!

Za data a pomoc moc děkujeme Mgr. Aleně Libánské, Ph.D., a Bc. Adéle Bryan, DiS.

Petra Svíčková

Jako původně vystudované grafičce mi kreativní řádění chybí, a proto jsem tu. Volný čas dělím mezi milion drobných radostí, mezi kterými se najde kromě čtení fantastiky i historický šerm. Kontaktovat mě můžete na svickpet@fit.cvut.cz.