Anketu čteme, vzkazují vedoucí kateder

Čas letí jako splašený. Ještě nedávno jsem přemýšlela nad svým letošním novoročním předsevzetím a najednou je tu konec května – letní semestr je za námi a zkouškové je opět v plném proudu. Stejně jako každý semestr se i tento týden otevřela Anketa hodnocení výuky ČVUT – studentská anketa pro hodnocení předmětů a vyučujících. V minulém semestru měla anketa 24% účast. My si však v redakci myslíme, že to na FIT zvládneme ještě lépe.

Možná vás však někdy napadla otázka, zdali vůbec vaše připomínky a náměty na vylepšení někdo čte/hodnotí/realizuje… Věřte, že ano! Anketa je pro vyučující a vedení fakulty velmi cennou zpětnou vazbou. V tomto článku vás o tom jistě přesvědčí vedoucí kateder, kteří nám sdělili svůj názor na anketu a prozradili nám, jaké změny se na základě ankety za zimní semestr 2018/2019 do budoucna chystají.

A to není vše.

Společně s vedoucími kateder vám odteď každý semestr formou článku budeme přinášet informace o tom, jaké změny se na základě ankety do budoucna chystají.

Nyní už předávám slovo (v abecedním pořadí dle názvu příslušné katedry) jednotlivým vedoucím kateder…

Ing. Karel Klouda, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky

V rámci této stručné reakce na výsledky ankety ZS 2018/2019 za Katedru aplikované matematiky (KAM) nemohu reagovat na vše, co si reakci zaslouží. Proto bych na začátek zmínil, kde lze podrobnější a konkrétnější reakce najít. Všichni zaměstnanci KAM okomentovali připomínky v rámci aplikace Anketa ČVUT a studenti by se měli k těmto komentářům „doklikat“ přes webové stránky, kde jsou výsledky ankety zveřejněny.

Někteří se velmi podrobně rozepsali, a to i ti, u nichž se vyskytovaly negativní reakce. U třech předmětů, BI-ZMA (Základy matematické analýzy), BI-ZDM (Základy diskrétní matematiky) a BI-VZD (Vytěžování znalostí z dat), sepsali vyučující podrobný komentář, který lze najít na wiki stránce repozitáře předmětu na Course Pages, například zde.

Zhruba před rokem se na KAM přesunul bakalářskýmagisterský obor Znalostní inženýrství (ZI) spolu s několika oborovými a volitelnými předměty. Výsledkem je, že jste se mohli v anketě vyjádřit až k 30 předmětům KAM.

Důležitou skupinou předmětů jsou „klasické“ matematické předměty, které jsou povinné pro všechny. Ty spravujeme na katedře již mnoho let a podle výsledků ankety se nám skoro všechny postupně daří zlepšovat. Poslední velkou změnou prošel předmět BI-PST (Pravděpodobnost a statistika) a dle hodnocení šlo o změnu k lepšímu, za což kolegům statistikům děkuji.

Dlouhodobě máme jisté problémy s předmětem BI-MLO (Matematická logika), které ale dle mého přesvědčení může vyřešit až strukturální změna v předmětech (zejména) prvního ročníku, kterou plánujeme provést při příští reakreditaci, která se kvapem blíží. Naše návrhy na tyto klíčové změny se s vámi studenty pokusíme různými kanály prodiskutovat. Zatím je pozvolna diskutujeme v rámci katedry. Zvažujeme také změny v předmětu MI-MPI (Matematika pro informatiku), zejména ve formě výuky a studijních materiálů. Zatím ale nemáme vše dotaženo do konkrétní podoby.

Předměty oboru ZI mají u nás na katedře za sebou teprve první zimní semestr. Máme plán výrazně změnit náplň či formu mnohých předmětů ZI. Vzhledem k návaznosti předmětů v různých ročnících bude ale realizace tohoto plánu trvat až tři roky. První zásadní změnou je předělání předmětu BI-VZD, který má zcela nové vyučující, používá se v něm jiná technologie (Python), a také má kompletně „překopané“ studijní materiály. Reakce v anketě svědčí o tom, že se to asi vesměs povedlo. Bohužel průvodní jev těchto velkých změn je to, že dotčení vyučující nestíhají opravovat a zadávat úkoly, za což se omlouváme (resp. omlouvám, neboť já jsem ten nejhorší ;)).

Změny technologie měly proběhnout i ve cvičeních předmětu BI-ZNS (Znalostní systémy). Bohužel došlo ke komplikacím ve vývoji frameworku, což se zjevně neblaze projevilo. Pro příští rok už by toto mělo být vyřešeno lépe.

Na konec bych rád poděkoval všem studentům, kteří anketu vyplnili. Většina vyučujících ji pečlivě studuje a snaží se ji nějak reflektovat. Ohledně změn je ale třeba být trpělivý. Nejbližší šance zapracovat je bude až za rok. Jako vedoucí katedry navíc věřím, že i vyučující, kteří dopadli v anketě „špatně“, by měli dostat šanci s tím něco dělat, a i to se ne vždy podaří hned napoprvé.

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu

Anketu a její výstupy pravidelně probíráme na schůzkách katedry / výzkumné skupiny, které se často zúčastňují i studenti nejen doktorského, ale i magisterského studia, protože participují na našich výzkumných projektech. Jinými slovy na Katedře číslicového návrhu (KČN) získáváme zpětnou vazbu od studentů i mimo anketu.

Kladným i občas záporným hodnocením, byť třeba jen dílčím nedostatkům, věnujeme velkou pozornost a výuku v přednáškách i na cvičeních podle toho upravujeme. Já jako vedoucí katedry chodím na občasné neformální hospitace, tedy hlavně proto, abych zjistila, zda je zajištěna hardwarová a softwarová podpora, zda chodí studenti připraveni apod.

Velmi pozitivně hodnotím i zapojení studentů (magistrů i bakalářů) do výuky jako „přípomocníci“ v laboratořích. Oceňuji, že i všichni tito pomocníci se vyjádřili k připomínkám v anketě. Studenti vypomáhající s výukou v rámci dohody byli vesměs hodnoceni velmi dobře (např. Řezníček, hodnocení 1,22).

Pár mých konkrétnějších komentářů k hodnocení učitelů

Nejhorší hodnocení bylo 3,0, ale je těžké či nesmyslné žádat vylepšení tam, kde je polovina hodnocení 1,0, druhá polovina 5,0 a hodnotitelů bylo málo (celkem 4 a hodnocený byl doktorand). Hodnocení horší než 2,0 měli 4 vyučující, kde byl vytýkán spíš přístup nebo přílišná náročnost teorie. 15 učitelů a doktorandů bylo hodnoceno do 2,0, z toho 10 pod 1,5. Všichni učitelé se ke komentářům o sobě i o předmětech vyjádřili.

U hodnocení předmětů jsou samozřejmě nejproblematičtější velké povinné předměty. Ohledně BI-CAO (Číslicové a analogové obvody) v tom smyslu, že zohlednit velmi rozdílná hodnocení téhož nelze (od „informace mi byly užitečné“ až po „předmět mi moc nedal“), přesto se k němu přednášející podrobně vyjádřil.

Předmět MI-PAA (Problémy a algoritmy) měl také velmi rozdílné komentáře – „Předmět mě celkově svými úkoly spíše obtěžoval a nic moc nového jsem se nenaučil“, „Zajímavý náhled na algoritmy“, „Po bakalářské exaktnosti zajímavý přechod do jiného světa, kde korektní řešení nemusí být vždy cílem.“ Kritizovaný obsah a styl slidů bude upraven.

MI-TES (Teorie systémů) je problém pro obor Informační systémy a management (ISM), jinak hodnocení OK – „Nechápu proč je tento předmět jako povinný v ISM, pokud jste se pravidelně připravovali na každé cvičení a měli vypracované úkoly, tak to bylo v pohodě“, „problém se cvičením byl zejména v tom, že cvičící byl doktorand, který tento předmět měl poprvé.“

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Děkuji všem studentům, kteří se zúčastnili ankety, a nám tak umožnili získat zpětnou vazbu pro vylepšení výuky předmětů na nové Katedře informační bezpečnosti (KIB).

Předmět BI-HWB (Hardwarová bezpečnost) byl studenty hodnocen kladně, studenti ocenili zajímavá témata předmětu, vyváženost teorie a praxe. Rovněž předmět MI-KRY (Pokročilá kryptologie) byl hodnocen pozitivně a nebyly k němu žádné výhrady. Předmět MI-SIB (Síťová bezpečnost) prošel inovací a studenti to ocenili.

U předmětu BI-SSB (Systémová a síťová bezpečnost) se vyskytly kritické komentáře. Týkaly se hlavně problémů s počítači v síťové učebně a rovněž byl kritizován obsah a forma jak přednášek, tak cvičení. Tato situace byla částečně způsobena tím, že se předmět předával jinému vyučujícímu, který se snažil o jeho inovaci. Přestože předmět byl hodnocen z větší části negativně, vidíme oproti předchozím běhům pokrok. Za nedostatky se studentům omlouváme a slibujeme, že se budeme snažit danou situaci řešit.

Jedním z nejdiskutovanějších předmětu byl předmět MI-REV (Reverzní inženýrství). Jeho hodnocení bylo pozitivní, přesto se vyskytly u tohoto předmětu některé kritičtější komentáře. Na všechny výtky studentů vyučující Ing. Josef Kokeš detailně odpověděl a zavázal se dále vylepšovat daný předmět.

Předmětem katedry s nejnižším hodnocením byl předmět MI-IBE (Informační bezpečnost). Studenti kritizovali jednak výukové materiály, a jednak požadavky na semestrální práce. Slibujeme, že se těmito problémy budeme zabývat.

Závěrem bych se rád poděkoval všem studentům, kteří věnovali anketě čas, a tak nám pomohli při vylepšování výuky předmětů KIB.

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., vedoucí Katedry počítačových systémů

Děkuji za Katedru počítačových systémů (KPS) všem studentům, kteří věnovali svůj čas vyplnění ankety a hlavně formulovali slovní hodnocení (byť bych si přál, aby bylo takových studentů více), které může mě jako vedoucího katedry upozornit na nepříjemnou drobnost, byť se o ní zmínil jediný student.

V případě vyučujících a předmětů KPS převažují kladná a pochvalná hodnocení, což mě samozřejmě těší. V minulém semestru jsme se snažili výrazně inovovat trojici předmětů BI-APS, BIE-APS, BIK-APS (Architektury počítačových systémů), kde jsme získali cennou zpětnou vazbu i prostřednictvím papírového dotazníku, a pokračovali jsme v zlepšování předmětů BI-PS1, BIE-PS1, BIK-PS1 (Programování v shellu 1) . U všech těchto předmětů se budeme v dalším běhu snažit změny, které jsme nyní časově nestihli udělat, dotáhnout do konce, to se týká hlavně BI-APS.

Během výuky BI-PS1 došlo bohužel k ojedinělému incidentu, kdy vyučující v rovině osobního útoku reagoval na připomínky studenta. Takové jednání vedení fakulty vyhodnotilo jako nepřípustné a neslučitelné s rolí vyučujícího. Daný vyučující se dále nepodílí na kontaktní výuce, ale dále pokračuje na vývoji Learnshellu, aby mohl být v BI-PS1 ještě více používán. Dále chystáme restrukturalizaci databáze příkladů na cvičení a pro samostudium.

Konkrétní připomínky ke kvalitě a přístupu jednotlivých vyučujících KPS, které se v anketě vyskytly, řeším vždy přímo s daným vyučujícím s cílem, aby se případný nedostatek v příštím běhu neobjevil.

Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství

V zimním semestru bylo za Katedru sofwarového inženýrství (KSI) v anketě 89 předmětů. Ne všechny byly hodnoceny, ale velká část nějaké hodnocení dostala. Ačkoliv souhrnně je vyplněnost ankety 24 %, vyplněnost v jednotlivých předmětech se velmi lišila.

Anketu jsem četl celou, tedy hodnocení všech předmětů a vyučujících katedry. Děkuji za všechny konstruktivní připomínky. Pracuji s nimi já, grémium KSI (při velikosti katedry je taková pracovní skupina podílející se na řízení nutná), garanti předmětů i jednotliví vyučující. (Pozn. redakce: Grémium KSI se skládá z následujících členů: Ing. Michal Valenta, Ph.D., Ing. Lukáš Bařinka, Ing. David Buchtela, Ph.D., Ing. Jiří Chludil, Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D., Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D., doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.)

Pokud čtenáři měli sami nějaké připomínky, doporučuji jim zkontrolovat odpovědi vyučujících formou komentářů v anketě. Moje níže uvedené vyjádření na tyto komentáře často navazuje.

Vyjadřuji se k několika předmětům oborovým, kde bylo větší množství kritických reakcí k misi předmětu a jeho obsahu a také k samotným oborům, ve kterých jsou tyto předměty zařazeny.

BI-BIG (DB technologie pro BIG data) cílem předmětu je spíše poskytnout přehled existujících technologií. Nutně to musí být na úkor toho, že pak nelze jít do větších detailů. Pro cvičení již na příští semestr ovšem redukci technologií plánujeme. Dále, prosím, vizte mou poznámku k technologicky přehledovým předmětům u komentáře níže k předmětu BI-TJV (Technologie Java).

BI-OOP (Objektově orientované programování) – zde jsme se (nejen na základě četných připomínek z anket i za předešlé roky) rozhodli k radikální změně. Předmět od příštího zimního semestru přejde pod Katedru teoretické informatiky, která se koncepcemi programovacích jazyků zabývá i v rámci výzkumu. Zřejmě bude významně zredukována nebo vypuštěna část věnovaná jazyku Smalltalk a bude se věnovat objektovým principům obecně. Předmět bude těsněji tématicky korespondovat s předmětem BI-PPA (Programovací paradigmata), který se věnuje jiným přístupům k programování (logické programování, funkcionální programování…).

BI-KOM (Konceptuální modelování) hlavní misí tohoto předmětu je rozvinout ve studentech (softwarového inženýrství) schopnost přesně a jasně vymezovat pojmy (koncepty) a jejich vzájemné souvislosti. Použité metodiky/techniky/notace – OntoUMLDEMO – jsou k tomu ideální. Slyším volání (nejen v anketě), že na studenty v bakalářské etapě studia je to příliš brzy a příliš abstraktní. S touto tezí nesouhlasím a stále jsem přesvědčen, že platí opak: důkladné rozvinutí schopnosti konceptualizace je základním vybavením dobrého softwarového inženýra již na úrovni bakalářského studia. I nadále pracujeme na propagaci prospěšnosti tohoto předmětu (mimo jiné poukazování na projekty, které uspěly právě díky použití metod jako OntoUML či DEMO), vylepšování dokumentace a studijních materiálů i tvorbě nástrojů, které výuku BI-KOM podpoří.

BI-TJV (Technologie Java) – narozdíl od BI-KOM je tento předmět zaměřen na přehled konkrétní a velmi rozsáhlé „mainstreamové“ technologie – totiž platformy Java. Stejně jako jsme přesvědčeni (tedy já a lidé, kteří spolu se mnou navrhovali složení oboru Softwarové inženýrství), že dobrý softwarový inženýr se neobejde bez průpravy v konceptualizaci, neobejde se (minimálně ještě v následujících 8 letech a spíše déle) bez alespoň základní (přehledové) znalosti této platformy. Aby byl cíl splněn, je nutné využívat podpůrné nástroje, které velké části aplikace generují, a není prostor pro detailní vysvětlení všeho. Dílčích technologií a vývojových prostředí je mnoho, jsou specializované na různé podmínky a v různých podmínkách jsou také různě stabilní.

V březnu se podařilo dát dohromady skupinu vyučujících předmětů Javy – BI-PJV (Programování v Javě), BI-APJ (Aplikační programování v Javě), BI-EJA (Enterprise Java), BI-TJV (Technologie Java). Pracujeme na hladší návaznosti těchto předmětů i na jednotné koncepci výuky platformy Java na FITu. Nejspíš se chystá i změna (hlavního) IDE pro výuku BI-TJV a možná i nějakých dalších dílčích technologií. Ať ovšem vybereme cokoliv, vždy tu budou námitky proč jsme vybrali právě technologii A a nikoliv B (a ty námitky budou mít i dobré argumenty; a mohou být i natolik obecného typu jako proč zrovna Java a proč ne .NET). Stejně tak není možné očekávat, že budeme moci jít v rámci omezeného rozsahu více do hloubky. Konkrétní změny pro příští běh budou ve studijních materiálech a také v propagaci toho, že pokud student ještě neumí nebo se nechce sám učit základy Javy, má si před nebo paralelně s předmětem BITJV zapsat volitelný předmět BI-PJV.

BI-SI2 (Softwarové inženýrství 2) – hlavní misí tohoto předmětu je předání zkušeností z praxe. Proto předmět vyučují lidé z firmy Profinit, která je zlatým partnerem FITu. Jsem si vědom většího překryvu témat v BI-SI1 (Sofwarové inženýrství 1), a BI-SI2 a budeme se snažit jej minimalizovat.

BI-TWA (Tvorba webových aplikací) a BI-XML (Technologie XML) – jedná se o předměty specializace oboru Webové a softwarové inženýrství v bakalářské etapě studia. Předmět BI-TWA má být završením této specializace, jeho cílem je naučit studenty s použitím nějakého moderního webového frameworku vytvářet komplexní webové aplikace. Tiše se předpokládá, že studenti již sami nějak znají základy jazyků PHPJavascript, na kterých jsou tyto frameworky nejčastěji postaveny. Oba tyto jazyky se na FITu vyučují, ale jsou volitelné. V poslední době se ukazuje, že nemalá část studentů tyto znalosti nemá.

Dále souhlasím s některými připomínkami z ankety, že detailní výuka technologie XSLT pro zpracování a transformace semistrukturovaných dat již dnes není tak významná z pohledu tvorby moderních webových aplikací. Redukcí BI-XML by vznikl prostor pro alespoň částečné zviditelnění prerekvizit (PHP, Javascript) a dalších podstatných technologií – HTML, CSS, HTTP protokol… Na těchto změnách začínáme pracovat. Dalším problémem je nalezení garanta a přednášejícího předmětu BI-TWA, jehož hlavní specializací by byly právě webové aplikace – doc. Klán, který předmět garantoval v posledním běhu, nastoupil na FIT se záměrem věnovat se virtuální realitě a takový byl i příslib na straně FIT.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., vedoucí Katedry teoretické informatiky

Stejně jako ostatní vedoucí kateder, dovolte i mně za Katedru teoretické informatiky (KTI) poděkovat všem těm, kteří vyplnili tradiční studentskou anketu.

Můj obecný pohled na anketu

Studentská anketa je dle mého názoru jedna z klíčových zpětných vazeb pro jednotlivé vyučující. Vím, že každý z vyučujících výsledky a komentáře z ankety pozorně čte a o této poskytnuté zpětné vazbě sebekriticky přemýšlí. Věřím, že každého z vyučujících mrzí vaše kritiky (pokud existují) a zároveň každého z vyučujících těší vaše pochvaly (pokud existují). Doufám, že se každý vyučující v reakci na anketu snaží svůj předmět a svůj výkon učitele kontinuálně zlepšovat. Na druhou stranu, předměty i učitelé se vyvíjejí, a ne vždy změna, jakkoli je myšlena pozitivně, znamená pozitivní reakce studentů na takovou změnu.

Věřte mi prosím, že my učitelé na KTI máme (teoretickou) informatiku velmi rádi a snažíme se předávat naše znalosti a radost z našeho oboru nejlépe, jak to dokážeme, jakkoli to děláme ne vždy třeba dokonale…

Anketa je důležitá i pro vedoucího katedry, podobně jako jsou pro vedoucího katedry důležité názory a postřehy od samotných učitelů a pak dále osobní diskuze se studenty. Sleduji vývoj všech předmětů katedry a snažím se přemýšlet, reagovat a dělat uvážlivé kroky za účelem zlepšení výuky naší katedry, a to jak z pohledu koncepce našich předmětů a oborů (resp. specializací), tak i z pohledu zajištění kvalitní výuky těchto předmětů učiteli. Děkuji zejména za mnohé konkrétní připomínky a nápady na zlepšení, které jsou v anketě napsány.

Poznámky k výuce zajišťované na KTI a případným chystaným změnám

V současné době KTI zajišťuje bakalářský obor Teoretická informatika a magisterský obor Systémové programování, který má dvě zaměření: Systémové programováníTeoretická informatika. Pozn. V nové připravované akreditaci, ve které byly obory nahrazeny pouze specializacemi, se v magisterském studiu nově jedná (resp. bude jednat) o specializace Teoretická informatika a Systémové programování.

Jako katedra zajišťujeme výuku zejména následujících dvou skupin znalostí:

  1. Znalosti týkající se programování, programovacích jazyků a jejich implementací. V bakalářském studiu jsou tyto základní znalosti vyučovány zejména v předmětech katedry BI-PA1 (Programovaní a algoritmizace 1), BI-PA2 (Programovaní a algoritmizace 2), BI-AAG (Automaty a gramatiky), BI-ACM (Programovací praktika), BI-PJP (Programovací jazyky a překladače), BI-PPA (Programovací paradigmata), nově také BI-OOP (Objektově orientované programování).
  2. Znalosti týkající se algoritmizace a teorie algoritmů – od deterministických jednoprůchodových algoritmů s lineární složitostí, až po heuristicky orientovaná časově efektivní řešení algoritmů pro NP úplné problémy. V bakalářském studiu jsou tyto základní znalosti vyučovány zejména v předmětech katedry BI-PA1, BI-PA2, BI-AAG, BI-AG1 (Algoritmy a grafy 1), BI-AG2 (Algoritmy a grafy 2), BI-EP1 (Efektivní programování 1).

V obou skupinách znalostí se chystáme během LS 2018/2019 vytvořit přehlednou roadmapu konkrétních znalostí, souvislostí a odkazů na příslušné vyučované předměty. Věříme, že tyto roadmapy budou další pomocí pro orientaci studentů v tématech, znalostech a příslušném studiu na FIT.

Co se týká konkrétních změn pro další akademický rok, tak se stále vyvíjí předmět BI-PPA, kde pro příští rok opět počítáme s dalším vývojem jak přednášek, tak cvičení. Hodně si slibujeme od předmětu BI-OOP, který jsme nově převzali od Katedry softwarového inženýrství a který chceme sladit s dalšími předměty z výše zmíněné první skupiny předmětů.

Změny v předmětu BI-OOP v těchto dnech rozvažují zejména učitelé z Laboratoře výzkumu programování, která je vedena prof. Vítkem a podílí se na řešení velkých evropských výzkumných grantů (typu ERC a OP VVV). Tyto změny by měly jít směrem, že nebude již vyučován Smalltalk jako programovací jazyk a předmět bude zaměřen na vysvětlování základních principů OOP jako zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, a ukázky těchto principů v konkrétních OOP jazycích.

V magisterském studiu, ve kterém jdou vyučované předměty více do hloubky znalostí než do šířky témat, by nové specializace Teoretická informatika a Systémové programování měly být přepracované oproti stávajícím (resp. původním) s cílem ještě se více specializovat na dané oblasti. Specializace Teoretická informatika byla již akreditovaná v minulém roce. Do nové specializace Systémové programování připravujeme tři nové předměty: Analýza programů, Praktické principy programováníOperační systémy a systémové programování.


Všem vedoucím kateder za jejich vyjádření k výsledkům ankety ZS 2018/2019 za redakci děkuji. A společně s nimi i dalšími vyučujícími se těším na vaše hodnocení letního semestru 2018/2019.

Nezapomeňte prosím na nás.

A ať na to nemusíte myslet, raději nás ohodnoťte hned teď na https://anketa.cvut.cz.

Foto: media.cvut.cz

Eliška Šestáková

Jsem FIT už osmým rokem. Vystudovala jsem tu bakaláře, magistra a brzy snad i doktorát. Od roku 2018 na FIT zároveň pracuji na pozici odborného asistenta na Katedře teoretické informatiky. Ráda se učím nové věci a ještě raději tyto znalosti předávám ostatním – jsem autorkou projektu Studuj úspěšně, kde vysokoškolským studentům předávám své zkušenosti ohledně studia. Jsem vášnivá knihomolka, nevyléčitelná perfekcionistka a milovnice sci-fi a fantasy. Kontaktovat mě můžete na sestaeli@fit.cvut.cz.