Anketa mezi bakaláři – reakce vedoucích kateder

Úspěšní absolventi bakalářských státnic letos vyplňovali dotazník o studiu na naší fakultě. Cílem bylo především získat zpětnou vazbu, jak říká i proděkan pro studium Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.: „Anketu jsme pořádali proto, abychom od studentů, kteří právě obhájili bakalářský titul zjistili následující: 


  • Zda mají v úmyslu dále studovat. Pokud ne, zajímalo nás, zda důvodem byla nespokojenost se studiem ať už z jakéhokoli důvodu (přílišná obtížnost, nekvalitní nebo se minulo očekáváním) nebo naopak spokojenost – absolventi získali, co chtěli a místo dalšího studia již chtějí jít do praxe.
  • Chtějí-li dále studovat, tak zda plánují pokračovat na FITu nebo někde jinde. Pokud chtějí pokračovat jinde, zajímá nás důvod: Nespokojenost nebo naopak spokojenost, ale přílišná náročnost studia, a proto volí snazší cestu jinde; spokojenost, ale nenabízíme program nebo specializaci, kterou chtějí, případně jiné důvody.
  • Další obecné informace o kvalitě studia.

Jednalo se o první takovou anketu, získali jsme z ní představu o různých důvodech a příště položíme (připravíme k zaškrtnutí) přesnější dotazy. Primárním cílem je získat zpětnou vazbu a informace, které přispívají k případným korekcím a ke zlepšení kvality i obsahu výuky tak, aby se co nejvíce blížila očekávání studentů.”

Tento článek přináší jednak výsledky a především pak reakce vedoucích jednotlivých kateder na to, co v anketě zaznělo. 

Výsledky dotazníku

Drtivá většina absolventů uvedla, že mají v plánu pokračovat v magisterském studiu na naší fakultě. Pouze necelých 7 % čerstvých bakalářů nechce pokračovat nikde.

Z těchto sedmi procent pak všichni uvedli, že chtějí jít přímo do praxe, někteří z nich pak zmínili i další důvody.

Zajímavý je i výsledek otázky na nejpřínosnější předměty. Následující graf zobrazuje deset nejčastějších odpovědí. 

Podobně pak i graf deseti nejčastějších odpovědí na otázku které předměty nejsou úplně důležité. Zajímavé je například, že předměty Object-Oriented Programming (BI-OOP)Softwarové inženýrství I (BI-SI1.2) se vyskytují v obou grafech.

Součástí dotazníku byly i celkem čtyři otevřené otázky. První se ptala na důvody proč studenti nechtějí pokračovat na magisterském studiu na FIT. Odpovědí bylo, že chtějí studovat v zahraničí, či zkusit něco jiného a pak velmi často zazněl důvod, že na naší fakultě chybí magisterské studium grafiky či game developmentu. 

Na druhou otázku, které téma na FIT chybí, byly nejčastější odpovědi, že by absolventi ocenili více praxe, výuku technologií jako je Docker nebo CI/CD, protože tyto dovednosti se hodí (či jsou přímo potřebné) v předmětech jako je Softwarový projekt nebo Softwarové inženýrství, ale na škole se k nim nedostaneme. Objevily se i názory, že to v rámci bakalářského studia chce více matematiky. 

V odpovědi na další otázku se většina respondentů shodla. Na studiu na naší fakultě vnímají jako jednoznačně největší pozitivum přístup učitelů, především pak byla vyzdvihována Katedra aplikované matematiky. V odpovědi také nechyběl náš milovaný Progtest.

Padl samozřejmě i dotaz na negativa studia na FIT a tam už byly odpovědi různorodější. I tady je v odpovědi zmíněn progtest, několikrát se opakoval nedostatek či nedostatečná kvalita materiálů, státnice a vysoká náročnost studia či stres. (Pokud s něčím takovým také bojujete, nebojte se obrátit na CIPS, pozn. red)

Co na to tedy vedoucí kateder a samozřejmě pan děkan? 

Vyjádření k výsledkům dotazníku

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan fakulty

Anketa, která teď proběhla mezi absolventy bakaláře, je pro nás cennou zpětnou vazbou a nápovědou kudy a kam dále směrovat vzdělávání na fakultě. Zajímá nás, co naše studenty trápí a co vnímají jako pozitiva. Postřehy od absolventů bakalářského studia nám umožňují se zamýšlet nad úpravami a organizací magisterského studia. Je pro nás důležité, aby i magisterské studium bylo studenty vnímáno pozitivně a bylo pro ně přínosem. Nic není ideální a nevyhneme se nedostatkům, ale naší snahou je, aby se fakulta neustále rozvíjela a zlepšovala.

Některé problémy dokážeme řešit snáze, některé jsou řešitelné jen za cenu velkých koncepčních změn. Ani těm se nebráníme, ale to už vyžaduje delší čas. Například jsme reakreditovali magisterské studium a tento akademický rok je prvním rokem, kdy se projeví i změny, které jsme zahrnuli do úprav právě na základě analýz předchozích studentských anket. Věříme, že je to posun k lepšímu.

Děkujeme všem, kteří jste anketu vyplnili. Jsme rádi za pozitivní reakce, které jsou pro mnohé z nás stimulující. Cenné jsou i další podnětné reakce, které dávají impuls ke zlepšování. Věřím, že se vám dosavadní studium celkově líbilo a bylo pro vás přínosné. Přeji vám, aby se vám dařilo i v následujícím studiu, pokud v něm pokračujete, případně ať se vám daří zúročovat nabyté znalosti v praxi.

Ing. Karel Klouda, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky

V anketě jsem se zaměřil na odpovědi týkající se naší katedry (KAM) a oboru Znalostní inženýrství (ZI). Jsem rád, že KAM je zmiňována vesměs pozitivně a že čerství bakaláři oceňují práci, kterou jsme s kolegy vložili zejména do tvorby všemožných studijních materiálů. 

Za velmi pozitivní až překvapivé považuji hodnocení Lineární algebry (BI-LIN) jako jednoho z nejpřínosnějších předmětů. Celkově jsme čekali více odpovědí ve smyslu „zbytečně moc matematiky“. Dokonce se objevili i nadšenci, kteří by uvítali matematiky více.

Jelikož není z ankety jasné, v jakém oboru vyplňující studoval či studovala, nejsem si vždy jistý, jakého oboru se komentář týká. Z ankety jsem si odnesl tedy hlavně tyto poznatky: Za klíčové a přínosné předměty oboru ZI jsou považovány BI-VZD (Vytěžování znalostí z dat)BI-ZUM (Základy umělé inteligence). Za méně přínosný pak BI-ZNS (Znalostní systémy). Takto jsme si to vyhodnotili i při tvorbě nové verze ZI pro novou akreditaci, kde BI-VZD předěláme na dvousemestrální předmět „Strojové učení“ a BI-ZNS posuneme do třetího ročníku, kam dle zaměření spíše pasuje, a navíc bude povinně volitelný.

Na závěr bych chtěl respondentům poděkovat za poctivé vyplnění ankety, přestože tak často činili po ne zrovna stresuprosté zkoušce a obhajobě.

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu

V hodnoceních nebyl v komentářích konkrétně zmíněn žádný předmět, který zajišťuje KČN. Výtky se týkaly zejména toho, že studenti, kteří jdou studovat na FIT, chtějí studovat software, počítačové hry, manažerství a podle mě jsou spíš překvapeni, že nabízíme kvalitní vzdělání i počítačovém inženýrství a ještě více tím, že se v ČR najde uplatnění i v tomto „hardwarovém“ oboru. 

Těší mě, že v průběhu studia pochopí, že současné počítačové inženýrství je vlastně návrh vestavných systémů – tedy spojení hardwaru, softwaru a vhodných algoritmů. Zřejmě proto se u absolventů nevyskytla kritika povinných předmětů z prvního ročníku, jako tomu bývá v anketě hned po semestru, kdy se vyučují. Kritika výuky laboratoří se nevyskytla, což mě potěšilo, protože tomu věnuje KČN nemalé úsilí. Zřejmě také proto, že se nebráníme projektům (bakalářským pracím) z průmyslu a i vlastních projektů studentů – řídících systémů z oblasti IoT.

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí Katedry informační bezpečnosti

V anketě jsem nenašel komentáře, které by se adresně týkaly Katedry informační bezpečnosti a předmětů garantované touto katedrou. V každém případě oceňuji pozitivní celkový pohled na výuku na FIT, i když, jak je z některých ohlasů patrné, je také co zlepšovat. 

V bakalářské formě studia jsme garantovali jako katedra jeden předmět programu Bezpečnost (BI-BEZ), tři oborové předměty oboru Bezpečnost a informační technologie (BIT) a to Hardwarovou bezpečnost (BI-HWB), Síťová a systémová bezpečnost (BI-SSB) a předmět Bezpečný kód (BI-BEK). Tři oborové předměty a BI-BEZ představovaly pro absolventy BIT základní znalosti z bezpečnosti ICT. Předmět BI-BEZ byl pro všechny bakaláře a byl úvodem do bezpečnosti v informatice. Nedá mi se nezmínit ještě o volitelném předmětu s atraktivním obsahem Etické hackování (BI-ETH), o který byl mezi studenty zájem. Dalo by se říct, že všechny bezpečnostní předměty měly u studentů pozitivní odezvu. 

Struktura a obsah bezpečnostních předmětů jsou vyvážené, a pokud vím, tvoří v rámci ČR jedinečný obor. Jako předseda komisí u bakalářských státnic jsem se potkal s velmi zajímavými a hodnotnými bakalářskými pracemi zabývajícími se bezpečnostní tématikou. To svědčí o zájmu studentů o obor informační bezpečnosti. 

Na závěr bych ještě jednou poděkoval za kladnou zpětnou vazbu a za snahu vytvářet tvořivé prostředí.

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., vedoucí Katedry počítačových systémů

Tato speciální anketa od čerstvých absolventů bakalářského programu vyznívá vesměs pozitivně, je upřímná a otevřená. Díky všem, kteří věnovali čas jejímu vyplnění. Velmi mě těší v části “Co se Vám na FITu líbilo”, že převažují odpovědi přátelské prostředívstřícný přístup ze strany učitelů a blahopřeji KAMu, že v očích studentů jsou v tomto příkladní. 

V části “Která témata jste postrádali”, se objevují několikrát moderní cloudové technologie, pokročilejší sítě, CI/CD, kontejnerizace a podobné. Jsme si toho vědomi, nicméně studijní plány nelze měnit každý rok, inovační cykly jsou víceleté. V rámci studijních plánů nového programu, který začne v září 2021, však již bude většina těchto důležitých témat zahrnuta. 

V části “Co se nelíbilo”, je mimo jiné volání po skriptech. Síťová skupina na KPS skripta pro BI-PSI (Počítačové sítě) chystá. Stejně jako situace dozrála pro skripta z předmětu BI-APS (Architektury počítačových systémů). Situace se studijními materiály se v dnešní době zásadně mění, např. díky natáčení videí, a je proto zřejmé, že celý systém vysokoškolské výuky bude brzy potřebné revidovat.   

Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Z ankety jsem si za katedru vybral a rád bych okomentoval následující:

„Jiné magisterské studium než na FITu: Chybí nám obor grafika a/nebo game dev.“ 

Ano, víme o tom, snažíme se tuhle mezeru zaplnit, jde nám to pomalu. Důvodů proč to nejde rychleji je více, ale ve strategii rozvoje katedry (a fakulty) to stále máme.

Předměty považované za přínosné:

BI-DBS (Databázové systémy): Díky, tohle nás velmi těší, portálu věnujeme velké úsilí. Příští semestr nejspíše bude velký třesk a zkusíme většinově přejít na open source, konkrétně PostgreSQL.

BI-SI1BI-SI2 (Softwarové Inženýrství I a II): Hlavním cílem je dát (zejména budoucím SW inženýrům) představu o tom, jak to v SW inženýrské praxi skutečně vypadá, proto se snažíme předmět obsazovat zkušenými lidmi z praxe, děkuji za vyjádření podpory tohoto přístupu.

Předměty považované za nepřínosné:

BI-SI1: Předpokládám, že tohle je kvůli zařazení předmětu mezi povinné předměty programu, v novém bakaláři již je nástupnická varianta SI pouze předmětem několika specializací.

BI-XML (Technologie XML): V nové akreditaci nahrazen předmětem BI-MDF Moderní datové formáty, XML zůstává jedním z témat, přidávají se specifikace jako JSON či YAML.

BI-BIG (DB technologie pro Big Data): Z ankety vím, že předmětu je často vyčítáno příliš mnoho různých technologií a žádná do hloubky, v tomto duchu upravujeme hlavně cvičení; téma docker jsme ale museli předřadit, protože není v žádném povinném předmětu a pro vyzkoušení těchto technologií je to jedna z mála možný cest.

BI-TJV (Technologie Java): Zde dochází ke změnám stále, několikrát zmiňované microservices jsou v novém běhu již zařazené.

Co vám na FITu chybělo:

Zde bych se rád vyjádřil souhrnně k těmto zmíněným pojmům: praxe, docker, CI/CD, Git na začátku studia: V nové akreditaci je Git (verzovací systémy) hned v prvním semestru a povinný, zejména v zaměřeních KSI (ale nejen) máme nejprve technologicky orientovaný předmět BI-IDO (Úvod do DevOps), který následuje předmět BI-SWI (Softwarové inženýrství). Slibujeme si od toho lepší úroveň projektů (SP1 a SP2), které se tak více přiblíží skutečné praxi.

Co se vám na FITu líbilo:

Zde mě velmi potěšily četné odpovědi, že je to atmosféra a přístup vyučujících; vím, často bylo zdůrazněno, že zejména na KAM 😉, ale přeci jen si dovolím vztáhnout to alespoň trochu i na KSI. Tedy, děkuji, tohle považuji za skutečně důležité.

Na závěr bych rád řekl následující: velmi oceňuji, když se po nějakém čase stráveném v praxi bývalí studenti na fakultu vrací a podílejí se na výuce/vedení týmových projektů a vedení závěrečných prací. Tohle je naprosto nezbytné a žádoucí.

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., vedoucí Katedry teoretické informatiky

Zřejmě podobně jako ostatní vedoucí kateder bych chtěl předně poděkovat za vyjádřené názory, které jsou jedním ze zdrojů zpětné vazby pro nás učitele. Z výsledků ankety mě pochopitelně zajímaly nejvíce odpovědi, které se týkají práce nás učitelů na KTI. 

Velmi mě těší zejména názory, které jsou pochvalné a týkající se výuky základů programování a algoritmizace, kde jsou některé z příslušných základních předmětů zajišťovány KTI. Vnímám informace o předmětech naší katedry, které byly ohodnoceny v některých odpovědích jako nejpřínosnější a naopak i o těch, které byly v některých odpovědích označeny jako méně důležité, až zbytečné. Předměty se stále vyvíjí a doufám, že se budou vyvíjet směrem k lepšímu. 

Pro další roky doporučím, aby do ankety byla přidána i možnost textových komentářů k jednotlivým předmětům, aby bylo možné lépe identifikovat z výsledků této ankety, co je v předmětech dle názoru absolventů dobré nebo naopak nedostačující – jestli například téma celého předmětu nebo nějaká jeho konkrétní část, způsob výuky, způsob zkoušení, přístup učitelů, atp. 

Jsem velmi rád za mnoho obecných pochvalných reakcí na adresu výuky na fakultě. 

Závěr

Na závěr bych chtěla především zdůraznit, že jsem opravdu ráda, že se naše škola ptá svých studentů. Tuto anketu, která byla v porovnání s tou, kterou každý semestr všichni vyplňujeme obecnější a méně detailní, považuji za velmi zajímavou, protože se v ní ukazuje názor s odstupem a nadhledem, který nám možná často chybí, když se k předmětům vyjadřujeme hned poté, co jsme je (ne)úspěšně ukončili. Především chci pak poděkovat a pogratulovat absolventům letošních státnic a chci poděkovat i vedoucím kateder za vyjádření a hlavně za pozornost, kterou názorům nás studentů věnují.

Lucie Procházková

Na FITu jsem už čtvrtým rokem a jelikož mě kromě IT baví i jiné činnosti, jako například psaní, tak jsem se octla i v redakci. Pokud neťukám do klávesnice, ťukám do klaviatury, brnkám na kytaru nebo něco organizuji - převážně v Czechitas anebo v organizaci YMCA Kontaktovat mě můžete na prochl10@fit.cvut.cz.