Zasedání AS FIT

Dění v AS FIT na přelomu akademických roků

Před prázdninami i hned po nich proběhla zasedání Akademického senátu FIT. Kromě volby nového předsednictva se také řešily nové prostory pro FIT, vylepšení Ankety ČVUT či nadcházející volby. Zástupci studentské části AS FIT také vyjeli na každoroční Konferenci akademických senátorů.

4. zasedání

Na 4. zasedání Akademického senátu FIT, které proběhlo ještě před prázdninami, se řešily převážně interní řády Akademického senátu, ale schvaloval se i rozpočet fakulty na rok 2022.

Jednací a volební řád AS FIT

Senátor Stanislav Jeřábek přednesl návrh na nový jednací a volební řád AS FIT. Oba řády byly po drobných úpravách schváleny jak členy AS FIT a panem děkanem, tak i Akademickým senátem ČVUT. Nový jednací řád je účinný od 14. 12. 2022, nový volební řád byl účinný ihned. Obě změny byly důležité pro nadcházející volby. Změny volebního řádu zlepšily přehlednost průběhu voleb a vyřešily případné nejasnosti ohledně platnosti voleb. Změny jednacího řádu se týkaly především zpřesnění možnosti distančního zasedání či přejmenování pozice v předsednictvu z předsedajícího a tajemníka na 1. a 2. místopředsedu.

Rozpočet a nové prostory

Vedení fakulty v čele s panem děkanem také představilo rozpočet fakulty na rok 2022. V rámci něho informoval pan děkan i o zajišťování nových prostor pro potřeby fakulty. Jednou z možností je postavení nové budovy na pozemku C, který je hned vedle Technické menzy a na jehož projektovou dokumentaci FIT v rámci rozpočtu přispěl. Další možnosti, jako třeba pronájem dalších prostor, jsou v řešení a vedení slíbilo pravidelné informování senátu o dalším postupu. Členové AS také přislíbili pomoc s tlakem na vedení ČVUT, aby se otázka prostorů dala do pohybu.

Volba nového předsednictva

Na konci zasedání rezignoval na svůj post předsedy Akademického senátu FIT Stanislav Jeřábek, neboť v průběhu léta odjížděl na zahraniční stáž, takže by nemohl své povinnosti předsedy dostatečně plnit.

Zároveň volební období aktuálního předsednictva senátu mělo v červnu skončit, takže bylo potřeba zvolit nové. Na pozici předsedy byl navržen Ing. Tomáš Nováček, na pozici předsedajícího Ing. Vojtěch Miškovský, Ph.D., a na pozici tajemníka doc. RNDr. Dušan Knop, Ph.D., ani na jednu z pozic nebyl žádný protikandidát, a tak byli všichni tři kandidáti zvoleni. Jejich mandáty skončí 14. 12., kdy do senátu přibudou noví studentští senátoři po podzimních volbách.

5. zasedání

Na 5. zasedání, které proběhlo na začátku zimního semestru, bylo opět otevřeno téma zapisování bakalářských předmětů pro magistry, ale i nových prostor pro FIT, vylepšení Ankety ČVUT či byla sestavena volební komise pro nadcházející volby do AS FIT a dílčí volební komise pro volby do AS ČVUT.

Zapisování bakalářských předmětů během magisterského studia

Na podněty studentů magisterského programu se Akademický senát FIT zabýval možnostmi zapisování bakalářských předmětů jako volitelných. Došlo k diskuzi na toto téma s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost, Ing. Zdeňkem Muzikářem, CSc., a současně i k jeho vyjádření k letošní anketě.

Obecně není možné povolit magisterským studentům automatické zápisy všech (neabsolvovaných) bakalářských předmětů, řada studentů by si tak jednoduše pokryla kredity za volitelné předměty. Navíc by takovéto nadužívání bylo v rozporu s akreditací.

Je ale skupina Bc předmětů (některé nové předměty, praktické předměty, kde bývá volná kapacita a mají dostatečnou úroveň), které si Mgr studenti sami zapisovat mohou. Takový seznam je k dispozici v Bíle knize (čistě volitelné předměty magisterského studia).

O zápis ostatních předmětů je třeba požádat svou studijní referentku. Všechny rozumně odůvodněné žádosti pan proděkan na základě výjimky povoluje (je-li kapacita), viz článek 8, odstavec 3 směrnice děkana FIT ČVUT č. 30/2018. Rozumným odůvodněním například je, že student daný předmět potřebuje kvůli diplomové práci nebo že je v magisterské specializaci, která přímo nenavazuje na bakalářskou specializaci, atd.

Akademický senát se bude touto problematikou zabývat i nadále, například možnostmi rozšíření seznamu bakalářských předmětů, které si tito studenti mohou zapisovat sami.

Nové prostory

FIT letošní rok přijal rekordní množství studentů, čímž došlo k faktickému naplnění kapacity současných prostor fakulty. Děkan i v této souvislosti zmínil, že požádá o příspěvek pro FIT na pronájem komerčních prostor.

Novou možností pro získání nových prostor se ukázala rekonstrukce budovy B Fakulty stavební, která je v současné době první prioritou ČVUT v investičních akcích. Její rekonstrukcí by se mohly uvolnit prostory v budově A, kde už FIT částečně sídlí.

Anketa ČVUT

Jedním z dlouhodobých cílů aktuálního Akademického senátu FIT je zlepšení a rozšíření Ankety ČVUT. Do budoucna by tak kromě stávajících modulů mohly přibýt třeba anketní lístky pro hodnocení závěrečných prací. Stejně tak se diskutuje zlepšení aktuální studentské Ankety, aby byla více vypovídající. Bc. Lucie ProcházkováPetr Šťastný připravují návrhy, kterými by se dala Anketa vylepšit. Jestli máte nějaké vlastní nápady, budeme rádi, když se ozvete.

Toto téma už bylo diskutováno se správcem Ankety, Ing. Michalem Valentou, Ph.D., který je vylepšení nakloněn. Po domluvě s ním budou na schůzku přizvání i zástupci Akademického senátu FEL, neboť jejich fakulta Anketu pro hodnocení výuky používá také.

V rámci tohoto bodu také členové akademického senátu apelovali na vedení fakulty, aby se vyjádřilo k nepředmětové části ankety z letního semestru 2021/22.

Volby

V listopadu letošního roku proběhnou dvoje volby do akademických senátů – do takzvaného  „malého“, tedy do Akademického senátu FIT, i do  „velkého“, tedy do Akademického senátu ČVUT. Malý senát řeší věci týkající se fakultních věcí, jako jsou stipendia, rozpočet fakulty, či právě Anketa a zrušení tištěných verzí závěrečných prací. Velký senát řeší věci týkající se celé univerzity, jako jsou je Správa účelových zařízení, která má na starosti koleje či menzy.

Do malého senátu budou voleni dva studenti, kteří nahradí stávající senátory Bc. Lucii ProcházkovouPetra Štastného. Oba mandáty jsou na dva roky. Do velkého senátu budou voleni dva studenti a tři zaměstnanci, zde jsou pro letošní volby studentské mandáty na rok a na dva.

Do volební komise byli za zaměstnance zvoleni Mgr. Michal OplerRNDr. Radek Hušek, Ph.D., za studenty pak Damián Baraník a Ladislav Louka. Tato komise bude mít na starosti jak organizaci voleb do AS FIT, tak organizaci fakultní části voleb do AS ČVUT.

A proč byste měli do senátů kandidovat? Kromě toho, že to je skvělý způsob, jak proniknout do tajů naší fakulty, tak máte možnost změnit to, co vás trápí. Můžete tak zlepšit studium a život na naší fakultě nejenom pro sebe, ale i pro vaše spolužáky a i pro studenty, kteří nastoupí na školu po vás.

Stejně jako před minulými volbami proběhne debata studentských kandidátů. Mezitím si můžete pročíst informace k volbám do AS FIT a do AS ČVUT.

Konference akademických senátorů

Na začátku října odjeli senátoři Tomáš Nováček a Jakub Meinlschmidt do Brna na devátý ročník Konference akademických senátorů, která byla organizována pod záštitou MŠMT. Na akci se každoročně scházejí studentští akademičtí senátoři z různých koutů republiky a sdílí své znalosti a zkušenosti nejen v organizovaných diskuzích, ale i v průběhu networkingu.

[1] Setkání studentských senátorů KAS 2022

Na konferenci se probírala taková témata, jako novela zákona o vysokých školách, jak od studentů sbírat a vyhodnocovat hodnocení vysoké školy či co je pro studenty univerzity 21. století důležité. V rámci připravované novely zákona jsou plánovány změny například státních závěrečných zkoušek, což by FITu umožnilo zrušit státnice na doktorském studiu.

Naši zástupci na konferenci také zjistili podrobnosti o studiu a hodnocení výuky na jiných univerzitách, což jim pomůže zlepšit chod naší fakulty.

Foto:
úvodní fotka: media.cvut.cz
[1] Jakub Meinlschmidt

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.