Zasedání AS FIT

Dění v AS FIT na podzim roku 2022

V průběhu podzimu a začátku zimy proběhlo několik zasedání Akademického senátu FIT, kdy se řešily nejenom přijímací podmínky pro bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy, ale i třeba navrhovaná pozice ombudsmana či vylepšení Ankety ČVUT.

Přijímací podmínky

Na 6. zasedání se řešily podmínky přijetí do bakalářského a magisterského studia pro akademický rok 2023/2024, stejně tak začala diskuze o přijímacích podmínkách do doktorského studijního programu.

Bakalářské studium

Naše fakulta se dlouhodobě těší velkému zájmu uchazečů o studium v bakalářském programu. V rámci ČVUT jsme navíc nejžádanější fakultou. Dlouhodobě však operuje na hranici maximálních kapacit, a to jak prostorových, tak i personálních. Tato hranice byla v souvislosti s bakalářským programem (v prezenční formě, v českém jazyce) stanovena na přibližně 850 nově zapsaných studentů v prvním ročníku.

Pro akademický rok 2022/2023 bylo přes SCIO přijato více studentů než předchozí roky, i když podmínky byly nastaveny stejně. Výsledkem je mnohem více studentů v prvním ročníku. V současné době tak neexistuje jiné řešení, než, s ohledem na množství uchazečů, přistoupit ke ztížení přijímacích podmínek.

Body z přijímací zkoušky z matematiky zůstávají na stejné hodnotě jako v loňském roce (70 b.), u SCIO testů se percentil zvýšil ze 70 na 85. Podle proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdenka Muzikáře, CSc., je mimo jiné záměrem fakulty přijímat více studentů přes přijímací zkoušky z matematiky namísto SCIO testů. Nově schválené přijímací podmínky můžete nalézt na webu fakulty.

Do budoucna je proděkan Muzikář otevřen i diskuzi o možném přijímání studentů na základě jiných zkoušek, například maturitní zkoušky Matematika rozšiřující.

Magisterské a doktorské studium

Podmínky pro magisterské studium byly schváleny víceméně shodné s podmínkami pro předchozí roky, šlo pouze o drobné formulační změny. Nově schválené přijímací podmínky můžete nalézt na webu fakulty.

Na 6. zasedání začala diskuze i nad podobou přijímacích podmínek pro doktorské studium. Pan děkan slíbil připravení nové podoby přijímacích podmínek, a ty byly diskutovány na 7. zasedání, stejně tak na schůzkách Grémia děkana. Podmínky byly přepracovány a byly schváleny na 9. zasedání AS FIT. Nově schválené přijímací podmínky můžete nalézt na webu fakulty.

Zvýšení prospěchové stipendia

Na 6. zasedání také bylo schváleno zvýšení prospěchového stipendia pro nejvyšší kategorii – studijní průměr <1; 1,105), a to o 500 Kč.

Výše prospěchových stipendií pro letní semestr 2021/22 je tak následující:

  1. Kategorie, studijní průměr <1,000 ; 1,105): 16 000 Kč
  2. Kategorie, studijní průměr <1,105 ; 1,205): 11 625 Kč
  3. Kategorie, studijní průměr <1,205 ; 1,355): 7 750 Kč
  4. Kategorie, studijní průměr <1,355 ; 1,505): 3 875 Kč

Další zvyšování v tuto chvíli bohužel není možné, jelikož stav stipendijního fondu byl negativně ovlivněn z důvodu prominutí poplatku za prodloužení studia během pandemie COVID-19.

Zrušení fyzických výtisků závěrečných bakalářských a diplomových prací

V jednom ze článků o AS FIT jsme informovali o plánovaném zrušení fyzických výtisků závěrečných bakalářských a diplomových prací. Tato změna je stále v plánu, nicméně jí musí předcházet změna ve směrnici děkana, kterou bohužel Vedení FIT nestihlo schválit v tomto semestru. Změna by ale měla nastat v semestru následujícím.

[1] Zrušení fyzických výtisků závěrečných bakalářských a diplomových prací

Komise pro vyhodnocování kvality studia

AS FIT se v posledních měsících věnoval návrhům na různá vylepšení Ankety ČVUT, například anketní lístky, v rámci kterých by studenti mohli hodnotit vedoucí závěrečných prací, či zlepšení samotného studia, třeba v podobě volitelných předmětů na magisterském studiu.

V listopadu 2022 také proběhla schůzka mezi zástupci AS FIT, zástupci AS FELIng. Michalem Valentou, Ph.D., coby správcem Ankety ČVUT. Z této schůzky vyplynulo několik vylepšení Ankety, například dřívější otevření anketních lístků, aby studenti mohli svoji zpětnou vazbu k předmětům a vyučujícím dávat již v době předtermínů. Anketa tak byla otevřena již 20. 12. 2022.

Protože se aktuální senát o vylepšení Ankety ČVUT a celkově studia aktivně zajímá, pověřil Ing. Tomáše Nováčka, aby začal zpracovávat dokumenty pro vytvoření Komise pro vyhodnocování kvality studia (KVYKS). AS FIT si totiž může vytvořit své vlastní poradní orgány složené z vyučujících a studentů, na které mohou delegovat určitou práci.

Na 7. zasedání AS FIT tak Tomáš Nováček navrhl zřízení takovéto komise. Jejím cílem by bylo systematické vyhodnocování kvality studia na FIT skrze komunikaci se studenty a zaměstnanci FIT a analyzování výsledků Ankety ČVUT. Komise by měla za úkol výstupy z Ankety analyzovat nejen pro jednotlivé semestry, ale i meziročně.

Výstupem práce komise by pak byla doporučení, jak zlepšit kvalitu studia na FIT. Tato doporučení slouží jako podklady nejen pro AS FIT, ale i pro proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, vedoucí kateder a vyučující.

O případném zřízení komise se bude jednat na začátku roku 2023. Pokud byste tedy měli zájem být členy komise, můžete případná vylepšení vymýšlet už teď!

Courses vs Moodle

Na 7. zasedání AS FIT navrhl Jakub Meinlschmidt vedení fakulty aktualizaci směrnice, která by nově postavila Courses jako primární systém pro prezentaci studijních materiálů. Pan děkan si tuto změnu osvojil a předloží ji k projednání.

Ombudsman FIT

Na 7. zasedání AS FIT navrhl Jakub Meinlschmidt pozici Ombudsmana FIT. Ombudsman by měl na starosti řešení vnitřních lidských problémů na fakultě, například mezi studenty a zaměstnanci. Také by měl za úkol sledovat interpersonální situaci na fakultě a navrhovat případné vylepšení běhu fakulty, aby se zde studenti a zaměstnanci cítili lépe. Tuto pozici nedávno zavedla například Fakulta architektury, ale mají ji i jiné fakulty a univerzity. Nově vzniká např. na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.

Pan děkan poprosil Akademický senát o zorganizování debaty v rámci akademické obce, kam by byli pozvání například ombudsmani z jiných univerzit či zástupci CIPSu. Cílem by bylo zvýšení informovanosti členů akademické obce o možnostech této pozice a zjištění zájmu o fakultního ombudsmana. Tuto diskuzi si vzal na starost Jakub Meinlschmidt ve spolupráci s PR oddělením. Předběžně se počítá, že by diskuze mohla proběhnout v druhém týdnu letního semestru.

Prostory

Naše fakulta získá pro letní semestr 2022/23 další prostory v prostorách Fakulty stavební. Konkrétní místnosti jsou v tuto chvíli v řešení, mohlo by se jednat například o posluchárnu TH:A-s134.

V posledních měsících probíhala intenzivní jednání s vedením ČVUT a architektem o podobě tzv. budovy JP:C, tedy nyní volného prostranství vedle Technické menzy. V rámci ČVUT panuje shoda na tom, že tato budova má připadnout právě naší fakultě. Součástí však má být i serverovna FIT, VIC, VŠCHT a CESNET. Dále sklad Technické menzy a rektorátu. V současné době ČVUT pracuje s návrhem programu stavby, který postupně iteruje, aby co nejvíce odpovídal našim potřebám. Cílem je podat žádost o stavební povolení do konce roku 2023.

Jelikož je nedostatečná kapacita prostor dlouhodobě jedním z významných problémů, fakulta se jeho řešení i nadále věnuje.

Tiché respirium

Na 7. zasedání bylo na základě podnětu od senátora Jakuba Meinlschmidta změněno respirium ve 14. patře budovy A na tiché respirium, a to po vzoru např. NTK nebo Fakulty stavební. Má sloužit pro všechny, kteří se chtějí učit v klidu a bez okolních ruchů.

Návrhy na další vylepšení respirií byly představeny na 9. zasedání AS FIT.

[2] Slavnostní křest tichého respiria

Nové předsednictvo AS FIT

Na 8. zasedání AS FIT bylo zvoleno nové předsednictvo, i proto, že vešel v platnost nový Jednací řád AS FIT. Post předsedy obhájil Ing. Tomáš Nováček, 1. místopředsedou se stal Ing. Stanislav Jeřábek, 2. místopředsedou je nově Jakub Meinlschmidt. Jejich mandáty jsou platné do 14. 12. 2023.

Fórum studentských senátorů

Na začátku prosince proběhlo třetí Fórum studentských senátorů –⁠ celouniverzitní akce, kde se sešli studentští senátoři jak ze senátů jednotlivých fakult, tak ze senátu ČVUT. Akce se těší podpory univerzity, takže se jí zúčastnil i rektor ČVUT, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., či prorektorka pro výstavbu prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Akce nesloužila jenom jako platforma pro setkání a seznámení senátorů, ale zástupce každého senátu měl možnost mít krátký proslov o úspěších a neúspěších jejich AS. Za AS FIT vystoupili Tomáš Nováček a Jakub Meinlschmidt a vyzdvihli aktivitu našich studentských senátorů na sociálních sítích, jako jeden ze způsobů, jak předávat a získávat informace od našich studentů, stejně tak předvolební debatu, která před posledními volbami proběhla.

Dále představili problém nedostatku místa pro FIT a i v průběhu nezávazné diskuze po skončení oficiálního programu řešili tento problém nejen s ostatními senátory, ale i členy vedení ČVUT.

[3] Fórum studentských senátorů – zleva: Ing. Jan Řezníček (bývalý senátor AS ČVUT), Ing. Tomáš Nováček (předseda AS FIT), doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (předseda AS ČVUT), Ondřej Štorc (senátor AS ČVUT), Jakub Meinlschmidt (senátor AS FIT a AS ČVUT)

Obrázky:
úvodní fotka: media.cvut.cz
[1] media.cvut.cz
[2] Vlastní
[3] Vlastní

Autoři: Tomáš Nováček a Jakub Meinlschmidt

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.