Zasedání AS FIT

Dění v AS FIT na jaře roku 2023

V průběhu zimy a jara proběhla tři zasedání Akademického senátu FIT. Založili jsme dvě nové komise, řešili navrhovanou pozici ombudsmana a naši senátoři také zastupovali fakultu na vybraných celorepublikových akcích.

Komise pro vyhodnocování kvality vzdělávání

Na jaře Akademický senát FIT sestavil Komisi pro vyhodnocování kvality vzdělávání. Hlavním úkolem komise je systematické vyhodnocování kvality vzdělávání na FIT prostřednictvím komunikace se studenty a zaměstnanci FIT a analyzování výsledků Ankety ČVUT. Komise má za úkol výstupy z předmětové i nepředmětové části Ankety porovnávat nejen pro jednotlivé semestry, ale i meziročně. Komise má také sloužit jako platforma pro výměnu zkušeností mezi vyučujícími, bude vyhledávat možnosti pro zlepšování výuky a identifikovat překážky, kterým vyučující čelí.

Členy komise byli zvoleni kandidáti Ing. Ondřej Guth, Ph.D., Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.Ing. Daniel Langr, Ph.D. za zaměstnaneckou část, za studenty byli zvoleni Ing. Josef KoumarBc. Matěj Černík. Na ustavujícím zasedání komise, které proběhlo v polovině června, byl předsedou zvolen doktor Kalvoda a místopředsedou inženýr Koumar.

Hospodářská komise

Akademický senát FIT také obnovil svoji Hospodářskou komisi, nově ve složení Ing. Lukáš Bařinka, Ing. David Buchtela, Ph.D., PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D. Hospodářská komise má na starosti převážně kontrolu rozpočtu fakulty, ale i kontrolu jiných hospodářských a ekonomických činností spojených s fakultou.

Ombudsman FIT

Akademický senát FIT společně s vedením fakulty již od listopadu 2022 diskutuje o možnosti zřízení pozice Ombudsmana FIT. Cílem této snahy je vznik nezávislé pozice, která jedná nestranně a důvěrně a na kterou se při řešení svých problémů může kdokoliv na fakultě obrátit. Ombudsman vyplňuje jakési prázdné místo v podpoře studentů i zaměstnanců při řešení složitých situací a přispívá ke zlepšování prostředí na naší fakultě. Zřízení pozice ombudsmana je podporováno CIPS ELSA ČVUT.

Místopředseda AS FIT Jakub Meinlschmidt se zúčastnil lednového Kolokvia Školské ombudsmanské platformy při FAMU v Praze a společně se senátorkou Jitkou Mertlovou pod záštitou CIPS navázali spolupráci s ostatními součástmi ČVUT, na kterých obdobné pozice vznikají. Tyto přípravy vyústily v únorovou Diskuzi o roli ombudsmana na FIT, kterou pořádal Akademický senát FIT a zúčastnili se jí odborníci z Univerzity Karlovy, Fakulty architektury, CIPS a ELSA. Cílem setkání bylo představit záměr a podobu pozice ombudsmana akademické obci FIT a diskutovat o konkrétních přínosech pro naši fakultu. Zároveň se jednalo o první celofakultní diskuzi od počátku koronavirové pandemie.

V uplynulém roce pozice ombudsmana vznikla na Fakultě stavební, Fakultě architektury, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, současně také vzniká na Fakultě elektrotechnické.

Senátní (a jiné) konference

Zástupci akademického senátu reprezentovali naši fakultu na několika republikových akcích.

Fórum studentských senátorů

Na začátku května proběhl čtvrtý ročník Fóra studentských senátorů, kde se setkávají studentští senátoři nejen z malého a velkého senátu ČVUT, ale jako hosti jsou zváni i senátoři z jiných univerzit a členové vedení ČVUT. Tentokrát se akce zúčastnil mezi jinými i rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. či prorektorka pro bakalářské a magisterské studium doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová.

Za studentské senátory se účastnila Jitka Mertlová (AS FIT), Ing. Tomáš Nováček (AS FIT), Jakub Meinlschmidt (AS FIT a AS ČVUT) a Bc. Ondřej Štorc (AS ČVUT).

Forum studentských senátorů LS 2023
[1] Zástupci AS ČVUT a AS FIT. Zleva Bc. Ondřej Štorc, doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., Jitka Mertlová, Ing. Tomáš Nováček, Bc. Jakub Meinlschmidt.

Našim zástupcům se při diskuzi s prorektorkou Achtenovou a předsedou AS ČVUT, doc. Ing. Janem Janouškem, Ph.D., povedlo vyjasnit i aktuálně nastavené limity na minimální počet zapsaných kreditů do dalšího semestru. Na základě podnětů od našich senátorů bude v KOSu zrušena podmínka na minimum dvaceti zapsaných kreditů, která byla vynucována.

FELAPO

Zástupci vedení fakulty reprezentovali naši fakultu na konferenci FELAPO (Setkání fakult elektrotechnických a podobných technických vysokých škol a univerzit ČR a SR), kde se předseda AS FIT, Tomáš Nováček, zúčastnil sekce předsedů akademických senátů.

Nejvíce probíraným tématem bylo využití umělých inteligencí (jako je ChatGPT) při vypracovávání domácích úkolů a závěrečných prací. V tuto chvíli je FIT jedinou fakultou, která toto téma řešila komplexněji, zástupci některých univerzit si možnosti využívání AI ještě ani neuvědomili.

Dále se řešily možnosti elektronizace různých procesů na fakultě. Nejzajímavějším tématem byla elektronizace odevzdávání závěrečných prací (která na fakultě proběhla tento semestr). Ze dvanácti zúčastněných fakult pouze tři (včetně FIT) mají odevzdávání závěrečných prací čistě elektronické, ostatní fakulty o tom prozatím ani nediskutují. 

Konference akademických senátorů

Desátý ročník Konference akademických senátorů se tentokrát konal na Vysoké škole báňské –⁠ Technické univerzitě Ostrava. Devadesát senátorů z různých univerzit z celé České republiky se sešlo na jednodenní konferenci plné diskuzí a networkingu. Za naši fakultu se zúčastnili senátoři Tomáš Nováček a Ondřej Štorc.

[2] Senátoři z ČVUT na Konferenci akademických senátorů.

V rámci diskuzních panelů byla řešena taková témata jako psychické zdraví studentů, důležitost pozice ombudsmana či novela zákona o vysokých školách. Ač byly diskuzní panely spíš informativního charakteru a nevedly zatím k žádnému závěru, našim senátorům pouze potvrdily, že jde o důležitá témata, která se řeší i na jiných fakultách a univerzitách.

[3] Někteří senátoři se na KASu chtěli pořádně připravit na diskuze další den, někteří senátoři o spánku nechtěli ani diskutovat.

Využívání AI ve školách

S nástupem umělé inteligence v podobě chatbotů, jako je ChatGPT, se na vysokých školách začaly vést debaty o tom, jestli mohou být podobné nástroje použity i při vypracovávání domácích úkolů či závěrečných prací. O tomto tématu se dlouze diskutovalo nejen na výše zmíněných konferencích, ale i na schůzkách vedení naší fakulty.

Obecně (zatím) není cílem používání umělé inteligence zakázat, spíše nastavit hranice a pravidla, dle jakých mohou studenti takové služby využívat. Nejvíce se mluví o potřebě výstupy generované umělou inteligencí citovat, stejně jako jakýkoliv jiný zdroj. Na rozdíl od jiných zdrojů však často nelze u textů vygenerovaných umělou inteligencí dohledat originál. Stejně tak by se obtížně citovaly části textu, které student napíše sám, pouze si je nechá umělou inteligencí přepsat. Proto se začalo také mluvit o možnosti k citacím AI přidávat i samotný prompt, kterým text vznikl.

I tak ale bude diskuze dále probíhat a konečné systémové řešení je stále daleko.

Obrázky:
úvodní fotka: media.cvut.cz
[1] Vlastní
[2] Vlastní
[3] Vlastní

Autoři: Tomáš Nováček a Jakub Meinlschmidt

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.