Výsledky ankety jsou venku! Jak dopadla výuka za letní semestr 2020/2021?

Studenti se opět svěřili Anketě se svým názorem na výuku. S čím byli spokojeni a na čem by podle nich chtělo ještě zapracovat? Co jim pomohlo výuku zvládnout a co jim studium spíše komplikovalo? A jak na to reagují vedoucí kateder?

Aplikace Anketa již od roku 2005 pomáhá všem fakultám ČVUT neustále zvyšovat kvalitu výuky. Ale jak to celé vlastně funguje? Po přihlášení do aplikace se studenti mohou podělit o své dojmy jak z výuky jednotlivých předmětů, tak i ze všeho kolem studia a dění na fakultě. Zpětná vazba takového typu dokáže informovat vyučující o případných nedostatcích a oblastech pro zlepšení, aby si FIŤáci mohli z budoucích semestrů odnést co nejvíce.

Poslední dva roky nebyly pro studenty, a ani učitele, zrovna procházkou růžovým sadem, zejména z důvodu stále probíhající globální pandemie. Anketa, jejíž vyplněnost tentokrát přesáhla 30 %, je možná tak ještě důležitější než kdy dříve. 

Kromě konstruktivní kritiky ale Anketa každým rokem přináší i spoustu perliček a komentářů, které dokážou pobavit či informovat budoucí zájemce o daných předmětech. Na některé z nich se teď podíváme.

Předmětová anketa

Veškeré hodnocení je tradičně rozděleno na dvě části: anketu předmětovou a anketu nepředmětovou. V předmětové části studenti udělují jednotlivým kurzům známky od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší), které v ideálním světě doprovází i písemný komentář s odůvodněním udělení té které známky. K takovému hodnocení se poté mají vyučující přímo v aplikaci možnost vyjádřit.

BI-DBS

Mezi nejlépe hodnocenými předměty byl například kurz „BI-DBS – Databázové systémy“, jenž si z ankety v minulém semestru odnesl známku 1,2. Studenti si chválili zejména semestrální práci (i přes její časovou náročnost), prosemináře a obecnou zajímavost předmětu. Za nedostatky naopak absolventi předmětu označili například již zmíněnou časovou náročnost.

BI-CS1

O něco horší hodnocení v letním semestru 2020/2021 obdržel předmět „BI-CS1 – Programování v C#“, kterému byla často vyčítána organizace kurzu a nedostačující interakce vyučujících a studentů. Jako pozitiva studenti často vnímali relativně nízkou náročnost. Dobrým shrnutím je následující komentář: „Dovolím si zopakovat komentář z předchozích let, se kterým se ztotožňuji asi nejvíc – kdo se něco chce naučit, může. Kdo chce předmětem jen projít, může to zvládnout i bez většího úsilí.“ 

BI-PA2

Vzalo mi to všechno a možná i duši. Docela jsem si to užil.” I tak studenti popisovali předmět, který se sice značí velice nízkou průchodností (v minulém semestru dokonce pouze 36,09 %), ovšem bývá zároveň běžně označován za jeden z nejpřínosnějších z celého bakalářského programu. V hodnocení kurz „BI-PA2 – Programování a algoritmizace 2 dostal známku 1,7.

Nepředmětová anketa

Ne všechen feedback se ovšem vztahuje ke konkrétním předmětům. Mnoho komentářů ohledně výuky mají obecnější charakter, a proto má Anketa i svoji oddělenou nepředmětovou část.

Co pomohlo?

Mezi nejčastějšími věcmi, které studentům dle jejich názoru usnadnily nebo zpříjemnily čas strávený na fakultě, byla například FIT Wiki. Ta je neoficiální iniciativou studentů obsahující učební materiály, příklady na procvičení ze všech možných předmětů a další užitečné dokumenty, obrázky a informace. Dalším užitečným portálem je neoficiální fakultní Discord server. Ten mnohým umožnil získat radu od spolužáků nebo i vyučujících, postěžovat si na nespravedlnost studentského života, společně s ostatními se pomodlit za laskavost ProgTestu při odevzdání posledního nepenalizovaného pokusu nebo si jen tak popovídat o svých zájmech. Pozitivně byla hodnocena tedy především vzájemná pomoc mezi studenty, ať už prostřednictvím výše uvedených platforem nebo naživo přímo ve škole.

Co vadilo?

Bohužel ne se vším jsou studenti spokojeni. Jako nedostatky spojené se studiem často zmiňovali celkovou náročnost výukového programu. Například předměty BI-PA1 a BI-PA2 nemá dle názoru některých studentů, šanci na první pokus zvládnout ten, kdo nikdy dříve neprogramoval. Jedním z nápadů, jak tento problém vyřešit, bylo zavedení nějakého přípravného kurzu, podobně jako tomu bylo s matematickými předměty a Přípravným kurzem matematiky. Zástupci fakulty si uvědomují náročnost celého programu, na druhou stranu ale nemohou změnit regulace zavedené na úrovni celého ČVUT. Například počet pokusů na zvládnutí kurzu. Studenti navíc mají možnost konzultací s vyučujícími, kteří se i tak, zejména během zavedení plošných opatření v kontextu globální pandemie, snažili studium na fakultě usnadnit. A to ať už se jednalo o nižší nároky na počet kreditů nebo zrušení některých povinných předmětů.

Obecně spousta připomínek v poslední nepředmětové části ankety souvisela se zavedením online výuky a nesnadnou pandemickou situací. Chyběla prý interakce s vyučujícími, které bylo obtížnější kontaktovat, a kvalita zvuku v nahrávaných přednáškách nebyla ideální. 

Vyjádření zástupců školy

V anketě je ovšem kromě komentářů studentů i prostor pro vyjádření zástupců fakulty. Mnohdy se nám tím naskytne možnost vidět vše z jejich perspektivy, což často pomůže pochopit, proč se některé věci dělají tak, jak se dělají, a jaký to má smysl.

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan fakulty

Anketa je pro fakultu důležitým nástrojem, který poskytuje zpětnou vazbu nejen z výuky, ale i podněty k chodu a celkovému vnímání fakulty. Jsme rádi, že se studenti v anketě vyjadřují, protože jejich postřehy jsou pro nás cenným zdrojem informací pro zlepšování výuky i dalších procesů na fakultě.

Jsme rádi za pozitivní komentáře, protože ty dokážou povzbudit naše úsilí a nadšení, ale vážíme si i těch negativních, které nás sice mrzí, ale současně stimulují naše úsilí věci zlepšovat. Chceme, aby byla fakulta ve všech směrech skvělá a kvalitní výuka je jejím základem.

Velmi nám pomáhá, když jsou komentáře konstruktivní a nejen poukazují na problémy, ale navrhují i řešení. O to snazší je pak možné problémy řešit a vyhovět přáním. Bohužel se čas od času stane, že komentáře sklouzávají do emoční až silně hanlivé roviny, což není zdravé, ale mám pocit, že i to se už téměř neděje.

Určitě stojí za to anketu vyplňovat. Možná můžete mít pocit, že váš konkrétní podnět nebyl zohledněn, ale není to tak, že bychom ho nebrali v úvahu. Komentáře se snažíme třídit do skupin, které pak vyhodnocujeme jako celek. Některé změny lze uskutečnit snadno a rychle, některé ale vyžadují komplexnější zamyšlení a změny, které se projeví časem.

Vyučující mají povinnost se ke komentářům studentů vyjádřit. Pokud tak neučiní, je to velmi citelně promítnuto do jejich odměn. Nejde ale jen o reakci na anketu, ale také o aktivní odstraňování nedostatků. Za to odpovídají nejen samotní vyučující, ale zejména příslušní vedoucí kateder.

Rád bych poděkoval všem, kteří věnovali svůj čas a úsilí anketu vyplnit. Snažíme se budovat prestižní fakultu, která je a bude určitě náročná, ale současně spravedlivá a srovnatelná s prestižními světovými univerzitami a studium na ní bude synonymem kvality a prestiže. Děkuji za to, že k tomu přispíváte.

Ing. Karel Klouda, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky

Děkuji všem za vyplnění ankety. Jako každý semestr v tomto textu bych chtěl zdůraznit, že je to pro nás důležité a užitečné, a že připomínky z ankety vedly již mnohokrát k výrazným změnám v předmětech, či dokonce ve složení týmu učitelů. Obvykle anketu jako vedoucí katedry vyhodnocuji tak, že se koukám, jestli se nějaký katederní předmět výrazně nezhoršil ve srovnání s minulým (v tomto případě letním) semestrem. Tento semestr to bylo k mému velkému potěšení tak, že ke zhoršení u žádného předmětu nedošlo. Naopak se mnohé výrazně zlepšily, jako například BI-ZUMNI-ADM. Je ale dost možné, že tyto pozitivní rozdíly vychází z toho, že minule byl přechod do online neočekávaný a tentokrát už jsme o něm věděli dopředu.

Tento akademický rok přecházíme v prvním ročníku bakaláře do nové akreditace. Na naší katedře to znamená velké změny ve velkých matematických předmětech. Chtěl bych tedy takto dopředu poprosit, abyste tentokrát anketě věnovali mimořádnou pozornost, neb u zavádění novinek je zpětná vazba nejdůležitější.

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu

Děkuji všem za konstruktivní připomínky. Věřte, že je nejen všichni učitelé čtou a vyjadřují se k nim, ale hlavně jsou pro nás důležitým zdrojem pro zlepšení. Nejvíce nám loni v létě chyběl kontakt se studenty. Zejména práce v laboratořích byla náročnější a zabrala mnohem více času, jak studentům, tak učitelům. Skupinové projekty a společné diskuze mezi učiteli a studenty v podstatě nešly realizovat vůbec. Nicméně to, co se udělalo (například nové softwarové nástroje pro kontrolu a srovnávání výsledků projektů v masovém předmětu BI-SAP) využijeme i v budoucnu. Doufejme, že bude líp a že se nám podaří motivovat více studentů pro práci na našich zajímavých praktických i výzkumných projektech v laboratořích katedry.   

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí Katedry informační bezpečnosti

V tomto semestru jsme pokračovali v distanční výuce a snažili jsme se poučit z chyb předchozích semestrů, které byly rovněž distanční. Dá se říct, že se nám to z větší části povedlo a výskyt silně kritických hlasů se minimalizoval. Standardně byly předměty BEK, EHA, HWB, SYBSIB  hodnoceny pozitivně ve všech formách výuky (BI, BIE a BIK). Předmět BEZ si oproti minulému běhu polepšil. Vyzdvihuji u toho předmětu práci cvičících z řad studentů (J. Kříž a F. Kovář) při přípravě řady úloh v systému MARAST, které měly mezi studenty pozitivní ohlasy. Kritické komentáře, které se u předmětu BEZ vyskytly, budou zohledněny v nadcházejícím semestru. U předmětu MKY byly provedeny jednak personální, tak také obsahové a formální změny. Přesto je tento předmět studenty hodnocen nejhůře z celé katedry. Toto negativní hodnocení je pravděpodobně způsobeno náročným obsahem. Společně s přednášejícím a cvičícím předmětu jsme provedli změny, které povedou k snížení náročnosti studia tohoto předmětu a lepšímu hodnocení.

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., vedoucí Katedry počítačových systémů

Děkuji za všechny komentáře v anketě za B202, jak za pozitivní hodnocení, která potěší, tak za kritičtější připomínky a konstruktivní náměty, jak výuku zlepšit. Někdy se nedá všem námětům vyhovět, ale řadu z nich pro vylepšení předmětů v dalším běhu využijeme, protože upozorňují na to, že z pohledu studenta se předmět jeví jinak, než si myslí vyučující. To je i případ nového magisterského předmětu NI-VCC, což je jediný předmět katedry hodnocený známkou horší než 2. Zde se napoprvé nepodařilo nastavit vše úplně dobře a zpětná vazba je velmi cenná. Mnoho konkrétních námětů je v hodnocení předmětu BI-PSI, na který z našich velkých předmětů asi zákaz kontaktní výuky v B202 dolehl nejvíce. Vím, že realizační tým věnoval velké úsilí přípravě distančního řešení pro laboratorní úlohy a zajištění férové závěrečné písemné zkoušky. Anketa poskytla cenné náměty na zlepšení i pro předmět NI-PDP, většinu z nich se doufám v dalším letním semestru podaří uplatnit. Vyučující katedry konkrétní reakce na konkrétní připomínky do ankety jednotlivých předmětů vkládají přímo. Škoda pouze, že některá kritická hodnocení u některých předmětů nejsou konkrétní a student se pak už neozve a že anketa obecně nemá interaktivnější follow-up setkání s diskuzí mezi vyučujícími a studenty. Katedra v každém případě bude i nadále zkvalitňování výuky věnovat pozornost.

Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Semestr B202 byl již třetí v pořadí distanční a tento dokonce kompletně (krom státnic). O únavě, která je patrná jak na straně vyučujících, tak studentů, jsem se zmiňoval v předchozím reportu vedoucího katedry. V letním semestru B202 mi přišlo, že dochází již spíše k adaptaci na obou stranách (ačkoliv, klasika je klasika, předbíhám, ale z tohoto úhlu pohledu jsem si opět velmi užil semestr B211 a doufám, že i studenti, uvidíme).  Ve výsledcích ankety za katedru nevidím velké excesy ani výrazné zhoršení trendů. Bezkontaktní výuka má, zdá se, horší dopad u anglických předmětů (BIE-DPR, i když jen jedno vyjádření), naopak česká varianta BI-DPR má celkem pozitivní ohlasy a jako člen státnicové komise vidím impakt předmětu též velmi pozitivně. Průchodnost volitelných předmětů se jeví být menší. Sestupné hodnocení měl předmět BI-AND, tam můžu předeslat, že od semestru B212 dochází ke změně realizačního týmu a také dochází k inovaci obsahu. Předmět BI-PYT.21 měl hodnocení sice dobré, ale průchodnost také nízkou, přitom každý rok řešíme velký převis poptávky a dost šponujeme vyučující k většímu počtu cvičení, abychom poptávce vyšli vstříc. V semestru B212 bude kapacita menší mimo jiné i z těchto důvodů. Velkou radost mám z hodnocení předmětu BI-DBS. Je to velký předmět, i počet hodnocení je vysoký. Přecházeli jsme z Oracle na PostgreSQL a to v plně distanční výuce. Ve vyjádření k předmětu přímo v anketě jsem shrnul přínosy vynucené distanční výuky, které jsou, myslím, obecnějšího charakteru. Ostatně, mnoho vyučujících se k anketě vyjádřilo celkem obsažně. Doufám tedy, že se studenti k výsledkům ankety a vyjádřením vyučujících také občas vrací. P.S: To, že vychvalovaný a úspěšný předmět garantuji zrovna já, je tak trochu náhoda :-). 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., vedoucí Katedry teoretické informatiky

V první řadě chci poděkovat všem, kteří anketu vyplnili, kdy vyplnění ankety pro semestr B202 (LS 2020/21) dosáhlo v průměru 30 %. Výsledky ankety jsou vyhodnocovány jak jednotlivými učiteli předmětů, tak i na úrovni vedení kateder a fakulty. Na naší katedře výsledky ankety sledujeme také z pohledu vývoje hodnocení předmětů mezi jednotlivými akademickými roky. Největší pomocí ve zpětné vazbě formou studentské ankety jsou asi výstižné konkrétní konstruktivní komentáře od studentů, které by pak měly být u jednotlivých učitelů podněty k zamyšlení se nad případnými změnami pro další výuku předmětu. U předmětů zajišťovaných KTI došlo k několika celkově horším hodnocením a učitelé těchto předmětů plánují některé změny do nadcházejícího letního semestru. Na druhou stranu, jsme rádi, že žádný z našich předmětů vysloveně „nepropadl“. Jednou z konkrétních záležitostí, kterou před LS 2021/22 s učiteli na katedře probereme, je časové rozložení semestrálek u povinných předmětů v magisterské specializaci Systémové programování, s cílem optimalizace zabraňující případnému zahlcení studentů při pracích na těchto semestrálkách koncem výukové část semestru. Závěrem tohoto mého vyjádření chci také vyjádřit naději, že se výuka co nejdříve vrátí do kontaktní formy v maximální možné míře.