Shrnutí a vyjádření k anketě za letní semestr 2021/2022

Jak už je tradicí, studenti FITu se i tento semestr vyjádřili ke kvalitě předmětů, ohodnotili učitele a celkovou kvalitu fakulty. Jak se ke komentářům vyjádřili vedoucí kateder tentokrát?

Každý prožívá svá vysokoškolská léta trochu jinak. Proto je důležité, aby školy poslouchaly názory a doporučení svých studentů a snažily se podle nich co nejvíce zpříjemnit studijní prostředí. K tomuto na FITu slouží aplikace Anketa, která dává studentům možnost se každý semestr svěřit se svými pocity z uplynulého půlroku. Vyplněnost ankety v letním semestru 21/22 lehce klesla, z dřívějších více než 30 % na 26 %. Stále se ale mohou studenti hodně dozvědět nejen o svých nadcházejících předmětech, ale také o tom, jak se s nimi popraly starší ročníky.

Předměty

V předmětové části ankety mohou studenti ohodnotit své předměty známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) a případně okomentovat jednotlivé aspekty výuky, včetně vyučujících. Mezi jeden z nejlépe hodnocených předmětů patří například BI-DBS.21 (Databázové systémy) se známkou 1.2 a průchodností téměř 80 %. Na druhé straně stojí předmět BI-PSI.21 (Počítačové sítě), který se průchodností i počtem studentů blíží BI-DBS.21, ale je ohodnocen známkou 2.48. Je důležité podotknout, že horší hodnocení předmětu nutně neznamená horší kvalitu vyučujících, ale například nepřehlednost v materiálech nebo šok studentů, kteří se s předmětem nikdy nesetkali a musí se více snažit, aby porozuměli přednáškám a cvičením.

Nepředmětové hodnocení

Už je tomu pár semestrů, co jsou našimi nejlepšími kamarády studentský Discord server a FIT-Wiki. Bylo by ale nefér říct, že to jsou jediné zdroje pomoci. Velký ohlas dostaly tento semestr například online záznamy z přednášek, které jistě dodaly klid na duši studentům, kteří jsou často nemocní nebo kteří oceňují větší flexibilitu, kterou online přednášky nabízí. Horší ohlasy byly například na důraz na znalost matematiky na fakultě zaměřené na informatiku nebo občasné problémy s ISICem, kdy se studenti nemohli dostat do učeben nebo přes turnikety. Vůči zmíněnému komentáři o matematice se vyjádřil proděkan pro studium Ing. Zdeněk Muzikář, CSc. takto: „Matematické znalosti v mnoha oblastech informatiky uplatníte, i když si to zatím nemyslíte. Tvrzení, že některé znalosti budou prakticky nevyužitelné, je dost odvážné. Navíc vás matematika naučí myslet – a to není k zahození. 

Vyjádření zástupců fakulty

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., děkan fakulty

Abychom mohli zlepšovat výuku, potřebujeme zpětnou vazbu. Anketa je pro nás jedním z významných nástrojů, jak tuto zpětnou vazbu získat. Potřebujeme vědět, co je špatně nebo co se má zlepšit, ale současně také potřebujeme vědět, co se naopak daří a zlepšilo se.

Reakce, ať jsou pozitivní nebo negativní, nás nutí k zamyšlení, jak je správně uchopit a nastavit změny tak, aby byly přínosné. Cenné jsou reakce, které jsou konstruktivní, tj. navrhují konkrétní změny a uvádí možnosti. Samozřejmě podněty si bereme i z obecnějších vyjádření, ale tam se může stát, že budeme tápat, co vlastně máme změnit.

Anketa je implementována a spravována na úrovni ČVUT a v poslední době se otevřela diskuze, co všechno by anketa mohla a měla umět, aby byla přínosná pro obě strany, jak vyučující, tak studenty. Jsem rád, že se tyto otázky otevírají, protože je tu šance zefektivnit proces zpětné vazby i reakce na ni.

Rád bych poděkoval všem, co anketu vyplňují. Mnohdy není možné vyhovět všem podnětům, protože se objevuje i řada protichůdných požadavků, ale je tu snaha identifikovat společné problémy a řešit je. Současně se zamýšlíme i nad těmi, které zaznívají třeba jen jednou, ale nesou důležité sdělení. Ještě jednou děkuji všem za snahu a pomoc věci na fakultě zlepšovat.

Ing. Karel Klouda, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované matematiky

Jako každý rok děkuji všem studentům, kteří anketu vyplnili. S přechodem na novou akreditaci a v případě naší katedry i na nové verze některých předmětů je názor studentů o to důležitější. Oba nové velké předměty, tedy BI-LA2.21 (Lineární algebra 2) a BI-MA1.21 (Matematická analýza 1), byly studenty přijaty vesměs dobře. Podařilo se nám vyrobit důstojné materiály, i když zejména v LA2 nás ještě nějaká práce a přemýšlení čeká, zejm. v části věnované numerické matematice. Celkově jsme u předmětů naší katedry nenarazili na žádnou zásadní systematickou kritiku. Cítím ale, že u předmětů specializací UI a ZI nastává čas na další kolo větších změn, které by reagovaly na změny v oboru i na rostoucí počet studentů.

prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu

Ráda bych poděkovala všem, kteří se (jakkoli) vyjádřili, protože zpětná vazba byla a je pro nás učitele a garanty velmi důležitá. Dokonce tak, že se ji snažíme získat nejen formou ankety, ale i osobními rozhovory se studenty. Proto bych velmi ocenila, kdyby se vyjádřilo co nejvíce studentů a co nejvíce konkrétně. Někdy to hodnocení vyplývá i z mnoha nepřímých okolností (např. místo a doba výuky, osobní kontakty), ale stále platí, že záleží na velikosti paralelek, osobnosti učitele a na možnostech a vybavení fakulty. Musím konstatovat, že katedra číslicového návrhu dopadla velmi dobře, někteří učitelé a předměty výborně, což mě jednak velmi těší a jednak je to pro katedru pozitivní motivace do budoucna. Deklarované  konkrétní připomínky zohledníme pro příště. Naším cílem je výuku přiblížit studentům informatiky nejen teoreticky, ale i prakticky, což znamená práci v laboratořích a dosažení konkrétních fungujících výsledků. Chceme, aby byly spokojeny obě strany (studenti i vyučující), i já jako vedoucí katedry – nemyslím s výsledky ankety, ale s výukou jako takovou.

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Děkujeme všem studentům za konstruktivní a relevantní připomínky. Tento semestr vyšel v hodnocení pro předměty bezpečnosti vcelku pozitivně. Jeden předmět z hodnocení měl ale nejhorší výsledky. Byl to předmět NI-SIB (Síťová bezpečnost). Připomínky se týkaly zejména změn v tomto předmětu. Předmět vzniknul na KPS (2010) a po oddělení KIB od KPS (2018) byl garantován KIB. Přibližně třetina materiálů jsou původní vytvořené doktorem R. Blažkem (z původní KPS) a zbylá část je inovovaná stejným dílem Dr. S. Fornůsek (Buchovecká) z KIB a doktorem T. Čejkou z KČN. Mrzí mě, že obsah předmětu nebyl vnímaný pozitivně. Komentáře studentů ale nebereme na lehkou váhu a slibuji studentům, že se předmět Síťová bezpečnost zařadí k předmětům zaměření Počítačová bezpečnost, které jsou úspěšné a které budou splňovat náročné požadavky tohoto zaměření. Ještě na závěr, předmět BI-BEZ, který bude dál pokračovat jako předmět BI-KAB.21 (Kryptografie a bezpečnost) dozná odpovídajícím změnám, a to i na základě připomínek z řad studentů.

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., vedoucí Katedry počítačových systémů

Děkuji všem studentům, kteří poměrně podrobně vyplnili do ankety své názory a kladné i záporné připomínky, týkající se konkrétních detailů výuky. V anketě jsme na tyto připomínky již reagovali. Většina předmětů i vyučujících byla hodnocena velmi dobře, za což jsme rádi a zavazuje nás to i nadále věnovat systematicky pozornost zlepšování kvality výuky. Zde se vyjádřím pouze ke dvěma velkým předmětům, které byly hodnoceny známkou horší než 2. Bakalářský předmět BI-PSI.21 (Počítačové sítě) je v nové akreditaci bakalářského studijního programu Informatika nabízen pro některé specializace v 2. semestru a došlo tedy k překryvu s předchozí verzí předmětu BI-PSI, kterou v dobíhajícím programu mají studenti ve 4. semestru. Jednak tedy narostl počet studentů, jednak se nám nepovedlo úplně dobře modifikovat studijní materiály a zpracování některých témat tak, aby odpovídaly znalostem, které lze předpokládat u studentů 2. semestru, což i přes velké nasazení týmu vyučujících někteří studenti vnímali negativně. Předmět NI-VCC (Virtualizace a cloud computing) je ze své podstaty náročný jak teoreticky tak z hlediska požadavků na zvládnutí poměrně složitých technologií. Navíc jeho hladký průběh závisí na tom, jak se podaří připravit cloudové prostředí v rámci ICT infrastruktury FIT, což se loni úplně nepodařilo a studenti to pocítili. V obou případech tedy máme prostor pro odstranění nedostatků a zlepšení kvality výuky a uděláme pro to maximum.  

Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Děkuji všem – tedy studentům i vyučujícím – za příspěvky do ankety. Vyplněnost 26 % je ze sedmi posledních semestrů v řadě ta nejnižší, to jsou jasná čísla. Informační hodnota mnoha textových komentářů od studentů i vyučujících mi naopak připadá vyšší (jakkoli se jedná o metriku velmi subjektivní). 

Ve zprávě se obvykle věnuji předmětům novým nebo významně inovovaným. Velkou inovací prošel volitelný předmět BI-AND.21 (Programování pro operační systém Android), číselné hodnocení má skvělé, ale bohužel pouze od tří respondentů a ještě bez textových komentářů, informační hodnota této zpětné vazby není velká. Z volitelných předmětů se po dvouleté (covidové) přestávce vrátil předmět BI-3DT.1 (3D tisk), který měl již dříve velmi dobrá hodnocení a k této tradici se vrátil. Tiskárny byly mezitím svépomocně inovovány, v příštím roce by měl dorazit jeden exemplář Průša XL v plné konfiguraci (5 extrudérů), v nastávajícím letním semetru to asi ale ještě nebude. Nově nabíhal též předmět BI-MDF.21 (Moderní datové formáty). Číselné hodnocení v anketě je sice průměrné, zato komentáře jak od studentů tak od vyučujícího jsou informačně hodnotné. 

Byl jsem zvědav na zpětnou vazbu u magisterských předmětů specializace SI, zejména NI-NSS (Normalized software systems), NI-PIS (Podnikové informační systémy) a NI-FME (Formální metody a specifikace), vyjadřuji se k nim ve zprávě o anketě celkem často. Potěšily mě věcné komentáře u všech tří, předmět NI-FME oproti minulému běhu získal i výrazně lepší číselné (smajlíkové) hodnocení. Někteří respondenti tyto předměty nepovažují za vhodné coby povinné předměty specializace SI. Je to zcela legitimní názor a není nový. Již delší dobu na tomto místě píšu, že bych rád slyšel návrhy na témata (předměty), které by jim přišly vhodnější. Bohužel, této zpětné vazby se mi nedostává. 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., vedoucí Katedry teoretické informatiky

Děkuji studentům za poskytnutí zpětné vazby k výuce našich předmětů v LS 2021/22. Poznamenávám, že na katedře sledujeme hodnocení výuky jednotlivých předmětů dlouhodobě a všímáme si například vývoje tohoto hodnocení mezi jednotlivými roky, s cílem výuku zlepšovat. Ve zmíněném semestru jsme měli dva předměty NI-KOD (Komprese dat) a BI-TEX (Typografie a TeX) s průměrným hodnocením horším než 2.0, a proto bych si dovolil okomentovat právě tyto dva předměty: U předmětu NI-KOD byla letos kritizována cvičení z předmětu a v příštím běhu předmětu by mělo dojít k výraznějším změnám v obsahu cvičení. Předmět BI-TEX je pokročilým předmětem o systému TeX (tedy ne LaTeX). Tento předmět pochází z FEL ČVUT, je vyučován již mnoho let a mnoha studentům se líbí téma předmětu i jeho náročnost. S vyučujícím diskutujeme úpravy v předmětu tak, aby se předmět stal náročností přístupnější pro co nejvíce studentů.

Autor:
Dominik Machula

Foto:
Archiv FIT ČVUT