Zasedání AS FIT

Druhé zasedání Akademického senátu FIT

V květnu roku 2022 proběhlo druhé zasedání Akademického senátu FIT, tentokrát převážně kvůli schvalování výroční zprávy a dalších dokumentů, které senátu zaslalo vedení fakulty.

Projednávané dokumenty

Nejdříve byl schválen zápis zasedání minulého, který můžete najít na webu AS FIT. Dále se měla schvalovat Výroční zpráva o hospodaření a Výroční zpráva o činnosti FIT za rok 2021 a schválení Plánu realizace strategického záměru pro rok 2022.

Výroční zpráva o hospodaření, Výroční zpráva o činnosti, Plán realizace strategického záměru

Výroční zpráva o hospodařenívýroční zpráva o činnosti jsou důležité dokumenty, které musí každá fakulta každý rok odevzdávat. Ve zprávě o hospodaření se popisují jednotlivé příjmy a výdaje fakulty, jak nakládala s financemi v průběhu roku a jaké jsou výhledy do budoucna.

Plán realizace strategického záměru pro rok 2022 vychází ze Strategického záměru pro roky 2021 a dále. Specifikuje konkrétní body, jak bude fakulta strategický záměr plnit. Jedná se o plány týkající se vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti, které se na fakultě konají.

Kromě drobných výtek technického či typografického rázu nebyly v dokumentech žádné nejasnosti, které by se ve spolupráci s vedením fakulty nepodařilo opravit či doplnit, a tak byly i tyto dokumenty schváleny.

Výše stipendií

Stipendia byla navržena a schválena ve stejné výši jako doposud:

  • průměr do 1,1: 15 500 Kč,
  • průměr od 1,1 do 1,2: 11 625 Kč,
  • průměr od 1,2 do 1,35: 7 750 Kč,
  • průměr od 1,35 do 1,5: 3 875 Kč.

Od několika studentů vzešel na sociálních sítích dotaz, proč se stipendium v době inflace nenavyšuje. Hlavní důvody jsou tři:

1) Kvůli pandemii covidu všichni studenti dostali půl roku studia zdarma navíc, takže fakulta vlastně přišla o peníze, které by studenti zaplatili za prodloužení studia. Protože by tyto peníze šly do stipendijního fondu, tak teď v něm „chybí“, a není z čeho vyšší stipendia vyplácet. Toto se, bohužel, ještě pár let potáhne, protože ten půlrok dostali i lidi, co byli za COVIDu v prvním ročníku, takže jej budou mít dostupný ještě nějakou dobu.

2) Poplatek za prodloužení studia se plošně snižoval na celé univerzitě, což mělo na fond taky dopad. Rozhodnutí o snížení poplatku bylo mimo pravomoce fakulty.

3) Každý rok dosáhne na stipendium více lidí. Takže peníze jsou stejné, ale dostane je více studentů, ve výsledku se tedy stipendií vyplatí více. 

Na dotaz, jestli by nestálo za to přeškálovat kategorie, odpověděl proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.: „Teoreticky by to šlo. Otázka je, jestli zvyšování finanční motivace vede studenty k úměrnému zlepšování. Nemyslím si, že prospěchové stipendium je až taková motivace ke studiu. Je spousta schopných studentů, kteří nemají tak dobré výsledky, ale  zaměřují se na jiné věci. Stipendijní fond se dá čerpat i jinak, například studenti, kteří školu reprezentují na různých soutěžích, angažují se např. ve ‚Studenti sobě‘ apod., mohou také něco dostat, a toto není v tabulce vůbec postiženo.“

Pokud by k přeškálování v budoucnosti došlo, týkalo by se to jenom jednotlivých kategorií, horní limit na stipendium (průměr 1,5) je dán Stipendijním řádem ČVUT.

Ostatní

Další témata byla po krátké diskuzi odložena na jiné schůzky AS FIT, které proběhnou v nejbližší době. Konkrétně je v plánu schůzka AS FIT s vedoucím ICT oddělení, schůzka s vedením ohledně administrativy na fakultě, schůzka s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost ohledně zlepšení kombinovaného studia a schůzka se správcem ankety, Ing. Michalem Valentou, Ph.D., ohledně přidání nových sekcí ankety.

Fórum studentských senátorů

Na začátku května také proběhlo druhé Fórum studentských senátorů –⁠ celouniverzitní akce, kde se sešli studentští senátoři jak ze senátů jednotlivých fakult, tak ze senátu ČVUT. Akce se těší podpory univerzity, takže se jí zúčastnil i rektor ČVUT, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., či prorektor pro řízení kvality Ing. Radek Holý, Ph.D.

Akce nesloužila jenom jako platforma pro setkání a seznámení senátorů, ale zástupce každého senátu měl možnost mít krátký proslov o úspěších a neúspěších jejich AS. Většina lidí mluvila o zavedení klouzavého mandátu senátorů, kdy někteří jsou voleni na rok a jiní na dva, či nízký zájem studentů o aktivity na jejich fakultě.

Za AS FIT jsem vyzdvihl aktivitu našich studentských senátorů na sociálních sítích, jako jeden ze způsobů, jak předávat a získávat informace od našich studentů, stejně tak předvolební debatu, která před posledními volbami proběhla.

Tomáš Nováček

Jsem ve svém živlu, když můžu být vždy a všude, nejlépe na nějaké vedoucí pozici, protože rád zadávám úkoly a hlavně se rád poslouchám. Proto jsem se kromě šéfredaktorování Buď FIT stal také vedoucím fakultního Seznamováku, organizátorem 111. narozenin, či zakladatelem FIT++. Kontaktovat mě můžete na novacto3@fit.cvut.cz.